تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی 25 ص (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:24
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی                                         1

مقدمه                                                                                                                             3

بیان مساله                                                                                                                       4

اهمیت موضوع                                                                                                                5

سوالات تحقیق                                                                                                               6

اهداف تحقیق                                                                                                                 7

فرضیه های تحقیق                                                                                                           8

روشها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات                                                                      9

روش تجزیه و تحلیل داد ها و اطلاعات                                                                              11

تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات                                                                                     14

 پیشنهادات بر مبنای نتایج تحقیق                                                                                       18

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی                                               21
سلامت سازمانی                                                                                                              25

مفهوم سلامت                                                                                                                 26
سلامت سازمانی                                                                                                              27
پویاییهای سازمانی                                                                                                           27

ویژگیهای سازمان سالم   28
مولفه های سلامت سازمانی          31
كاركردهای سیستم         34
سلامت سازمانی و اثربخشی         34
مروری بر تحقیقات انجام شده درمورد سلامت سازمانی       36
نتیجه گیری و پیشنهادات 40

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

چكیده

نیروی انسانی نقش سازنده و كلیدی در پیشبرد ماموریتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از اركان رشد و بقای سازمان محسوب می‌گردد .در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می‌كنند. اهم این معیارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی كارآمد و متخصص. از آنجا كه ویژگیهای فردی منابع انسانی با اثربخشی سازمانی رابطه دارد، در این راستا محققین برای دستیابی به نتایج مطلوب هدفهای علمی و كاربردی را مدنظر قرار داده‌اند. بدین منظور قصد بررسی و پاسخگویی به این سوالات را دارند:

(1) آیا بین سابقه كاری منابع انسانی واثر بخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجوددارد؟ (2) آیا بین تحصیلات منابع انسانی و اثر بخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟

 (3) آیا بین شخصیت منابع انسانی و اثربخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟

 در این تحقیق، سابقه كار، تحصیلات و شخصیت متغیر مستقل و اثربخشی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به سوالات تحقیق سه فرضیه برای آن تدوین گردید كه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرسشنامه 47 سوالی طراحی، توزیع و جمع آوری شد. پس از بررسی و تحلیل سوالات و آزمون فرضیه ها به روش «كای دو» مشخص گردید كه بین سابقه كاری منابع انسانی و اثربخشی (فرضیه اول ) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین تحصیلات و شخصیت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی (فرضیه دوم و سوم ) رابطه معنی داری وجود دارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تاثیر كلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:24
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات60
حجم فایل27 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

-          مقدمه                                            2

فصل اول :

-         تاریخچه تشكیل مدارس در ایران                                4

-         تاریخچه كلاس بندی در ایران                              9

-         مساله تحقیق                                            10

-           اهمیت و ضرورت تحقیق                                 12

-          فرضیه (های ) تحقیق                                        13

-          تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق                          13

-         طرح تحقیق                                         14

فصل دوم : 

 پیشینه تحقیق                                                   15

فصل سوم :

-          روش تحقیق                                            16

-          جامعه آماری                                          16

-          نمونه آماری                                         16

-          حجم نمونه و روش نمونه گیری                                16

-          ابزارهای تحقیق                                       16

-          روش تجزیه و تحلیل                                    17


مقدمه :

بچه با حركات دست و پا كم كم مهارتها را یاد می گیرد و با مشاهده رفتار و حركات اطرافیان , عادات و آداب آنها را جذب میكند و با رد یا قبول دنیایی كه برای خود ساخته , آن را تجربه می كند . پس بیشتر از طریق آزمایش تا خطا , شادی تا غم , تجربه تا تلقین و گفتگو تا هدایت , مسائل را فرا می گیرد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:24
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل234 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

            اگر چه رابطهٔ معناداری بین متغیرهای فیزیكی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.    

 

● چكیده:

این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یك پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیكی كلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های مربوط به عوامل انسانی كلاس درمقالهٔ جداگانه‌ای گزارش شده است.

به منظور انجام پژوهش، ۷۲ كلاس پنجم به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و ۲۱۸۸ دانش‌آموز و معلمان این كلاسها ازمدارس ابتدایی استان اصفهان انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش كمی و كیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های كمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد كه اگر چه رابطهٔ معناداری بین متغیرهای فیزیكی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مشخص شد كه فضاهای آموزشی مدارس كنونی ما با ویژگیهای روانی كودكان و نوجوانان سازگار نیست. بنابراین، لازم است در این رابطه اصلاحات لازم به عمل آید. متغیرهای فیزیكی، حتی اگر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.

● مقدمه

آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد كه همهٔ این كشورها، آموزش و پرورش توانمند و كارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یكدیگر عمل می‌كنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان حاصل گردد. هرقسمت از این نظام باید به گونه‌ای آماده شود كه دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر شود، زیرا اگرجزئی از نظام ازكار باز ایستد، كارآیی اجزای دیگرنظام كاهش یافته و صدمه خواهد دید. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش 25 ص (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:24
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات25
حجم فایل222 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

 

    اگر چه رابطهٔ معناداری بین متغیرهای فیزیكی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

● چكیده:

این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یك پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیكی كلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های مربوط به عوامل انسانی كلاس درمقالهٔ جداگانه‌ای گزارش شده است.

به منظور انجام پژوهش، ۷۲ كلاس پنجم به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و ۲۱۸۸ دانش‌آموز و معلمان این كلاسها ازمدارس ابتدایی استان اصفهان انتخاب شدند.[۱] روش مورد استفاده در این پژوهش كمی و كیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های كمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد كه اگر چه رابطهٔ معناداری بین متغیرهای فیزیكی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مشخص شد كه فضاهای آموزشی مدارس كنونی ما با ویژگیهای روانی كودكان و نوجوانان سازگار نیست. بنابراین، لازم است در این رابطه اصلاحات لازم به عمل آید. متغیرهای فیزیكی، حتی اگر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.

● مقدمه

آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد كه همهٔ این كشورها، آموزش و پرورش توانمند و كارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یكدیگر عمل می‌كنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان حاصل گردد. هرقسمت از این نظام باید به گونه‌ای آماده شود كه دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر شود، زیرا اگرجزئی از نظام ازكار باز ایستد، كارآیی اجزای دیگرنظام كاهش یافته و صدمه خواهد دید.

با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل درون‌ دادهایی از قبیل متغیرهای فیزیكی، می‌توان با آگاهی بیشتری اقدام به برنامه‌ریزی نمود. البته علاوه بر عوامل فیزیكی، متغیرهای زیاد دیگری نیز وجود دارند كه فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند كه با انجام پژوهش می‌‌توان میزان تأثیر آنها را تشخیص داد. وقتی كه نظامهای آموزشی اطلاعات لازم را در چنین زمینه‌‌های اساسی در اختیار نداشته باشند، نمی توان عملكرد صحیح را در عرصه‌های مختلف آموزشی و پرورشی انتظار داشت. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تاثیر شیوه های فرزند پروریِ والدین بر شخصیتِ اجتماعی و فرهنگی جوانان 13ص (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:23
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تاثیر شیوه های فرزند پروریِ والدین بر شخصیتِ اجتماعی و فرهنگی جوانان

شخصیتِ اجتماعی و فرهنگیِ فرزندان توسط : خانواده، مدرسه، رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود.  

● مقدمه و طرح مساله:

انسانها در بَدو تولد مانند کاغذ سفیدی هستند که هنوز چیزی بر روی آن نوشته نشده است. (راموز, ۱۹۷۶ : ۱۱۹) هر آنچه که ما بر روی آنها بنویسیم, در آینده همان را خواهیم خواند. به عبارت دیگر، شخصیتِ اجتماعی و فرهنگیِ فرزندان توسط : خانواده، مدرسه، رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود. یعنی, قاعدتا شکل، فرم و محتویِ هر کدام از این منابع, نسبتا مشابه شکل, فرم و محتویِ شخصیتِ روانی، اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان خواهد بود.

این منابع بطور یکسان عمل نکرده و تاثیر یکسانی بر روی افراد جامعه ندارند. در بعضی از افراد، خانواده و در افراد دیگر، مدرسه و در تعدادی دیگر, ممکن است رسانه ها بیشترین تاثیر را داشته باشند. اما، همانطوری که تحقیقات نشان می دهند، بیشترین تاثیر در روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری انسان، در نتیجه, شخصیت روانی و فرهنگی او تا قبل از ۶ سال پایه ریزی می شود و این زمان را انسان بیشتر در خانواده می گذراند. (دادسون, ۱۹۷۲)

در مواقعی که خانواده بتواند با روابط آموزشی صحیح، فرزند را به سمت خود جذب کند، تاثیر نیروهای دیگر حتی در صورتی که مخالف با فرهنگ رایج خانواده باشند, به حداقل خواهد رسید، و در صورت موافقت نیز تشدید خواهد شد. در صورتیکه خانواده با روابط نا صحیح خود نقش دافعه را نسبت به فرزند داشته باشد، طبیعتا, منابعِ دیگر که رابطه ای بهتر و آموزشی تر از خانواده ایجاد کنند، می توانند بر روی چگونگی شخصیتِ روانی، اجتماعی و فرهنگی فرزندان اثر بسزایی داشته باشند. از منظری دیگر، در صورتیکه رابطة خانواده، رابطه ای بر اساس دمکراسی و آزادی باشد، اولا, فرزند بیشتر به سمت خانواده تمایل نشان خواهد داد، ثانیا, جنبة اجتماعی شدن او بیشتر تقویت شده و وی نقش فعالتری را در جامعه ایفا می کند. در غیر اینصورت غالبا دیده شده که فرد منزوی بوده و با محیط اطراف خود منفعلانه بر خورد خواهد کرد.

وجود شخصیت سالم روانی و فرهنگی فرزندان در گروِ یک نکتة اساسی است که در اکثر خانواده های مورد مطالعة این پژوهش کیفی (لاپلانتین, ۲۰۰۰) که در سلامت روان بسر میبرند، مشترک به نظر می رسید، و این نکته, مسئلة حضور والدین در جمع خانواده بود. به عبارت دیگر، مدت زمانی است که والدین در خانه می باشند, و یا شکل فضایی که در خانه حاکم است. البته، وجود زمان و یا فضا به تنهایی کافی نبوده، بلکه در این مدت زمانِ حضورِ فیزیکی، داشتن رابطة آموزشی (هس و ویاند, ۱۹۹۴) و مسئلة وجود ارتباطات کلامی, (بودیشون, ۱۹۸۲) یعنی گفتگو در بین اعضاء خانواده لازم و مطرح است. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق پرورش خلاقیت تحصیلی در دانش آموزان (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:23
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پرورش خلاقیت تحصیلی در دانش آموزان                        

Tuesday, 15 April 2008

برخلاف یادگیری از طریق مهارت های فكری مثل استدلال، درك و حفظ كردن، در تفكر و یادگیری خلاق، توانایی هایی چون ارزشیابی (توانایی حس كردن مشكلات و تناقضات) و ارایه اطلاعات به صورت های متفاوت (به طور مثال رعایت فصاحت، انعطاف پذیری، ابتكار شرح و توضیح) به كار گرفته می شود. بچه ها ترجیح می دهند به جای حفظ كردن، اطلاعات را به روش های خلاق یاد بگیرند كه در این صورت بهتر و بیش تر هم یاد می گیرند. این سوال نشان دهنده تفاوت بین یادگیری از طریق كتاب های درسی یا یك بزرگ تر و یادگیری خلاق است:

-كریستف كلمب در چه سالی آمریكا را كشف كرد؟ 1492. پاسخ نیازمند تشخیص و حفظ كردن اطلاعات است.

-كریستف كلمب و ستاره شناسان چه تفاوت و چه شباهتی دارند؟ پاسخ نیازمند درك بیش تر است نه حفظ كردن و این سوال دانش آموزان را به فكر درباره دانسته هایشان وا می دارد.

فرض كنید كه كریستف كلمب در ابتدا وارد كالیفرنیا می شد، زندگی و تاریخ، چگونه عوض می شد؟

پاسخ این سوال نیازمند تفكر خلاق مثل: تخیل، تجربه، كشف، شرح و توضیح ابتكار عمل، آزمایش راه حل ها و كشف ارتباطات است.

 

رفتار خلاق در نوجوانان

نوجوانان طبیعتی كنجكاو دارند، آن ها با سوال كردن، جست وجو، آزمایش و بازی یاد می گیرند.آن ها نیاز به فرصت هایی دارند تا جهان را از نزدیك تر ببینند، نیاز به لمس كردن دارند و نیاز به زمان تا تجربه ای خلاق داشته باشند و ما میل كودكان به كنكاش در جهان را محدود می كنیم.ما با گفتن «كنجكاوی گربه را به كشتن می دهد» آن ها را ناامید می كنیم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق پرسشگری و تفكر نقادانه 4 ص (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:23
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات4
حجم فایل5 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پرسشگری و تفكر نقادانه

نویسنده : حاج ابوالقاسمی، سیما

سال انتشار : 1385

چكیده

در این مقاله موضوع و اهمیت پرسشگری و تفكر نقادانه مورد بررسی قرار می گیرد. تعریف تفكر نقادانه، اصول تفكر نقادانه، ویژگی های افراد دارای تفكر نقادانه، راهكارهای پرورش تفكر نقادانه مطالب این مقاله را تشكیل می دهند.

منبع : روزنامه همشهری،‌ سه شنبه 21 آذر 1385، سال چهاردهم، شماره 4156، صفحه 17.

كلیدواژه : پرسشگر ؛ نقاد ؛ انتقاد ؛ پرسشگری ؛ نقادی

1- مقدمه

یكی از مهمترین وجوه تمایز انسان از دیگر موجودات، قدرت تفكر و خلاقیت، قدرت دستكاری در ذهن و پدیده‌ها، قدرت كشف و تولید ابزار و اندیشه‌های جدید است. در دنیای پر از چالش امروز كه حق و باطل، درست و غلط، حقیقت و دروغ سخت به هم آمیخته‌اند، داشتن حس مهارت تشخیص آنها از یكدیگر، رمز موفقیت در زندگی است. ذهن نقاد هر چیزی را به راحتی نمی‌پذیرد و یا رد نمی‌كند، بلكه ابتدا در مورد آن موضوع، سؤال و استدلال می‌كند سپس می‌پذیرد یا رد می‌كند. داشتن این نوع تفكر، كمك می‌كند تا هنگام تصمیم‌گیری مسأله را از جوانب گوناگون بررسی و نقد كنیم زیرا تفكر نقادانه برپایه پرسیدن، كسب اطلاعات و استدلال قرار دارد و از تعصب و خودرأیی به دور است. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق بزرگداشت معلم (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:23
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل119 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بزرگداشت معلم

تعلیم و تعلم از شئون الهی است و خداوند، این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند و چنین شد که تعلیم و تعلم به صورت سنت حسنه آفرینش درآمد.

انسان نیز با پذیرش این مسئولیت، نام خویش را در این گروه و در قالب واژه مقدس «معلم» ثبت کرده است. معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می کند و ندای فطرت را به گوش همه می رساند. همچنین سیاهی جهل را از دل ها می زداید و زلال دانایی را در روان بشر جاری می سازد.

 

غدغه معلم همیشه این است که حیات بشر، بر مدار ارزش ها و کرامت انسانی بچرخد و شناخت خدا و مکتب و دین، همت اساسی آدمی باشد و هیچ بیگانه ای را مجال تجاوز به فرهنگ ارزشی دین و میهن فراهم نیاید.

 

در این مسیر خطیر، بزرگانی گام نهاده اند که نامشان بر تارک زمان می درخشد. علامه شهید استاد مرتضی مطهری (رحمه الله) از همین طایفه مقدس است که در سنگر تعلیم و تعلم، به قله های رفیعی دست یافت تا آنجا که معمار انقلاب اسلامی ـ که خود معلمی بزرگ است ـ همه آثارش را مفید می داند و بهره برداری از آنها را سفارش می کند ...

مفهوم علم

ـ امروزه در زبان پارسی و عربی كلمه «علم» به دو معنای متفاوت بكار برده می شود.

1- معنای اصلی و نخستین علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن كریم به این معنا اشاره دارد كه  « هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» «آیا یكسانند آنان كه می دانند و آنان كه نمی دانند.» (زمر/ 9)از این منظر به همه دانستنیها صرف نظر از نوع آنها علم گفته می شود مطابق این معنا، اخلاق، ریاضیات، فقه، ‌دستور زبان، مذهب، زیست شناسی و نجوم همه علم اند... كلمه  Knowledge در انگلیسی و Connaissance  در فرانسه معادل این معنا علم اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق برنامه ریزی درسی (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:23
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مراحل آماده شدن برای كنكور:

 •  به مدت دو هفته سؤالات كنكور سالهای گذشته را به ترتیب سال خوانده تا ذهن شما با سؤالات كنكور آشنا شود. و هنگام مطالعه دروس متوجه باشید كه به چه نكاتی باید بیشتر تمركز كنید و…
 • در مدت زمان طولانی (حدود 5 ماه) تمام دروس را به طور دقیق مطالعه نماییدو تكالیف هر مبحث را انجام دهید. طوری مطالعه كنید كه برای امتحان تشریحی آماده شوید. دانش پژوهان باید كتابهای سال پیش دانشگاهی را با كلاسهای درس مطالعه نمایند و پیش بروند. در این مرحله بر تست زدن خیلی تأكید نمی گردد ولی چنانچه داوطلب در اوقات نیمه طلایی به این عمل مبادرت ورزد نوعی مرور مطالب محسوب شده و برای رفع خستگی روانی افزایش اعتماد به نفس و ارزیابی نحوه مطالعه خویش خوب است. برای یادگیری عمیق دروس سعی كنید  از روش های تقویت دروس كه بعداً خواهد آمد استفاده كنید.
 • پس از پایان مرحله مطالعه عمیق و یادگیری دقیق تمام كتابها را مرور كرده و با استفاده از تستهای طبقه بندی شده و دارای پاسخ تشریحی تست بزنید. در این مرحله كه تا دو هفته به زمان كنكور ادامه خواهد داشت تست زدن مورد تأكید است زیرا تست زنی سرعت عمل شما را در جلسه كنكور افزایش داده پاسخ به سؤالات را به سبك تستی خواهید آموخت. مطالب را مرور خواهید كرد و فواید دیگری از این قبیل.
 •  در دو هفته آخر فقط نكات مهم و خیلی مهم را مرور كنید این مرور كردن را به كتابهای خاصی محدود نكنید بلكه تمام كتابها را دوباره خوانی نمایید البته مرور دروس اختصاصی را به روزهای نزدیك به كنكور موكول نمایید به شرطی كه مطمئن شوید كه در آن روزها از عهده مطالعه آنها بر خواهید آمد.
 • Ø     تعیین جیره هفتگی:

-  مفهوم: جیره هفتگی به این نكته می پردازد كه شما بطور متوسط در هر هفته باید چند صفحه از هر درس را مطالعه نمایید تا در پایان دوره( عمیق و یا مرور همراه با تست زنی) بتوانید كتابها را تمام كنید. این عمل بسیاری از نگرانیها را از شما دور كرده و نوعی محرك بای شما خواهد بود و شما را از افراط و تفریط در مطالعه كردن باز خواهد داشت.

-   نحوه محاسبه: شما برای شركت در كنكور ( مثلاً  گروه آزمایشی علوم تجربی) باید دروسی را كه از سوی سازمان سنجش اعلام شده امتحان كنید. هر درس غالباٌ متشكل از چند كتاب است مثلاً درس عربی برای كنكور تجربی (به عنوان یك در عمومی) شامل عربی سال دوم و سال سوم است برای محاسبه جیره هفتگی مجموع صفحات عربی دوم و سوم را بر تعداد روزهای دوره(مثلاً در مرحله مطالعه عمیق ما مدت زمان پنج ماه یعنی 150 روز را پیشنهاد كرده بودیم) تقسیم كنید و خارج قسمت را بر هفت (ایام هفته) ضرب كنید. عدد بدست آمده جیره هفتگی شما در درس عربی خواهد بود. به عبارت دیگر شما باید هفته ای X صفحه عربی بخوانید تا در پایان دوره كتابهای عربی تان را تمام كنید. لازم به ذكر است كه دانش پژوهان در مرحله مطالع عمیق نباید كتابهای سال جاری (پیش دانشگاهی) را در جیره بندی وارد نمایند. زیرا آنها می توانند دروس مذبور را با كلاس پیش رفته و مطالعه نمایند.

پس از محاسبه جیره هفتگی جدولی مشابه جدول ذیل ترسیم نمایید و مطابق آن پیش بروید:

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق برنامه ریزی درسی تلفیقی (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:22
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل27 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

درآمدی بر طراحی برنامه های درسی با تاكید بر رویكردهای تلفیقی

 عادل پیغامی

فهرست :

 • ·        مقدمه
 • ·        چرایی رویكرد تلفیق
 • ·        انواع رویكردهای تلفیق

§        درون رشته ای موازی

§        میان رشته ای

§        چند رشته ای

§        چند رشته ای متقاطع

§        چند رشته ای متكثر

§        فرارشته ای

 • ·        فرارشته ای افقی
 • ·        فرارشته ای قائم
 • ·        فرارشته ای مورب

  

مقدمه :

          فلسفه آموزش در گذشته صرفاً به انتقال مجموعه ای از یك دانش سازمان یافته و یا ایجاد و ارتقاء نظام ارزشی حاكم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می شد كه این مهم در چارچوب و برنامه ای برأمده از یك نظام رشته ای با ساختاری مشخص و زنجیره ای نهادینه از مفاهیم  روشها و گامهای آموزشی عملی می شد.

          اما امروزه فلسفه آموزش به بیش از آنچه در گذشته بود توسعه یافته و رویكردهای جدیدی مورد استفاده قرار گرفته كه در آنها اهمیت اصلی به شخص انسان داده می شود  نه به مسیری كه وی طی می كند . دراین برنامه ها واقعیتها و نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یكسویه نگر رشته ها جستجو شده و جزئی نگری و محدودیتهای تخصصی شدن و تقسیم علوم مطعون واقع می شود.

          آشنایی با این رویكردها و چرایی آنها برای برنامه ریزان درسی بویژه در دانشكده ها و موسساتی كه در پی دستیابی به مرزهای جدید و خلق بایسته های خاص در عرصه علوم بویژه علوم انسانی هستند لازم و كارآمد است.

          دراین نوشته به اختصار و ایجاز تمام به معرفی اجمالی آنها می پردازیم.

 

1) چرایی رویكرد تلفیق :

          عوامل و بستر موثر در ظهور رویكردهای تلفیقی و عنایت به نظامهای غیر رشته ای را می توان در موارد ذیل خلاصه كرد:

          الف) انسان و پیچیدگیهای آن و همچنین طبیعت و ابعاد مختلف آن و تعدد و تكثر رهیافتها,  روشها و ابعادی كه می توان آنها را در بررسی از واقعیت های فیزیكی یا انسانی مورد توجه قرار داد و از سوی دیگر لازمه منطقی رشد و پیشرفت در علوم كه به انقسام موضوعی و روشی درعلوم منجر شده, موجب می شود كه دانش سازمان یافته ( دیسیپلین ) یا علوم متعارف نتوانند به خوبی بر واقعیت منطبق شده و الگو و آینه ای گویا و شناسنده از آن باشند. فلذا برنامه ریزان و طراحان آموزشی با تفطن براین موضوع به تلفیق رشته ها و معارف بشری دست می زنند تا یافته های جدیدی را در عرصه علم و فن آوری كسب كرده باشند و به یكسری مسائل جدید,  مستحدثه و چند وجهی, پاسخهای درخور یابند.

          ب) رشد بیش از حد و روز افزون مرزها در علوم موجبات تبعاتی شده كه نیاز محیط های علمی به برنامه های غیر رشته ای را توجیه و تثبیت كرده است. این تبعات عبارتند از :

-        دگماتیزم و فانتسیزم[1]  كه به تبع تخصصی شدن در عرصه علوم پیدا شده است .

-        جزئی نگری , غیر واقع نگری و یكسویه نگری ناشی از تقطیع علم

-        حاكمیت روشها و مبادی انتزاعی و تجریدی فارغ یا حتی مغایر با واقعیت بویژه ناشی از تحویل گرایی مفرط1

-    حاكمیت نوعی بی اطلاعی و بی فایدگی هر یك از رشته ها نسبت به سایر رشته ها و فقدان هرگونه تعامل و تاثیر و تاثر مثبت میان رشته ها

-        عدم اطلاع و استفاده از مواهب مربوط به جامعیت و سازگاری درونی علم و نادیده انگاشتن دیدگاه كل گرایانه

-        افزایش كارآمدی علوم در دستیابی به اهداف چند وجهی و متكثر

-        عدم وجود شرایط انتقال علوم فراگرفته شده به موقعیتها و نظامهای مختلف

          ج) تولید علوم مطلوب ، كه می توان جریانات موجود در این عرصه را در سه دسته جریانات مسیحی ، جریانات پست مدرن و جریانات اسلامی كه در پی تعریف و تبیین علوم اسلامی نوین هستند, خلاصه كرد.

          د) دریافت این حقیقت كه نظامهای محتوایی رشته ها در واقع و ابتدا نوعی طبقه بندی عملی برای دانش و موضوعات تحقیقی پژوهشی وابسته به آن رشته به شمار می رفته و الزاماً به معنای مبنایی برای سازماندهی آموزشی نمی تواند مفید و ضروری واقع شود.

 

درمجموع رویكردهای تلفیقی در پی این هستند كه با ارائه سازماندهی خاصی از آموزش ، فرصتهایی را برای فراگیران فراهم سازند تا با اصول ، مبادی ، روشها و موضوعات متنوع در قلمروهای متعدد آشنا شوند. و این البته به معنای نفی محاسن و فواید نظامهای رشته ای نیست. رویكرد رشته ای به علت برخورداری از آگاهی سازمان یافته از حقیقت از طریق مفاهیم و الگوهای مربوط و رشد تدریجی و منطبق بر مسیر تعریف شده ، اثر اطمینان بخشی بریادگیرنده دارد.

          رویكرد رشته ای ، یادگیرنده و یاددهنده را مستقیماً با ساختاری منطقی مواجه می كند كه خودبخود توالی زنجیره مفاهیم , پیش نیازهای موضوعی و روشی خاص را رعایت كرده و از طریق مفاهیم و الگوها , ساختارهای حقیقت را آشكار می كند. و این خود امتیازی قابل توجه است كه نباید در رویكردهای تلفیقی رقیب مورد غفلت واقع شود. در واقع ساختار منطقی علم بی فایده نیست بلكه بحث در شیوه استفاده از آن و مهارتهای بدست آمده برای یادگیرنده است. لذ ا « ساختار منطقی یك علم »و « سازماندهی مهارتها » دو متغیری هستند كه در یك برنامه درسی خوب همزمان باید مورد عنایت باشند و تركیب بهینه ای از آنها مورد استفاده  برنامه ریز واقع شود.

          لازم بذكر است در ادبیات نوپای برنامه درسی تلفیقی كه در ایران وجود دارد ، عمدتاً اصطلاح « میان رشته ای » معادل همه رویكردهای غیر رشته ای و تلفیقی بكار می رود كه چندان مقرون به دقت و صحت نیست و در ادامه این نوشته خواهیم دید كه رویكردها میان رشته ای یكی از حالات متصور برای برنامه نویسی تلفیقی می باشد.

 

2) انواع رویكردهای تلفیق

          بطور كلی و براساس نمودار شماره یك صفحه آتی ،‌رهیافتهای موجود در طراحی برنامه های درسی به حصر عقلی در دو دسته رهیافتهای رشته ای1 و رهیافتهای غیر رشته ای2 تقسیم بندی می شوند. رهیافتهای غیر رشته ای نیز خود به دو دسته رویكردهای تلفیقی با محوریت رشته و رویكرد تلفیقی بدون محوریت رشته دسته بندی می شوند  

رهیافتهای طراحی در برنامه های درسی                                           

         رهیافت رشته ای                               (Disciplinary 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir