تحقیقی در موردنکاتی در مدیریت تغییر (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:08
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات25
حجم فایل106 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 25

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • ضرورت تغییر
 • شناخت علل تغییر
 • شناسایی منابع تغییر
 • طبقه بندی انواع تغییر
 • تمركز بر اهداف
 • تشخیص تقاضا برای تغییر
 • انتخاب تغییرات ضروری
 • ارزیابی پیچیدگی
 • شیوه های مشاركت دادن افراد
 • انتخاب مقایس زمانی
 • تهیه برنامه عمل
 • پیش بینی اثرات تغییر
 • پیش بینی مقاومت در برابر تغییر
 • آزمایش و كنترل برنامه ها
 • اطلاع رسانی در مورد تغییر
 • واگذاری مسئولیت
 • ایجاد تعهد
 • تغییر فرهنگ
 • كنترل مقاومت
 •  نظارت بر پیشرفت
 • بازنگری پیش فرض ها
 • حفظ انگیزه حركت
 • اعمال تغییرات بیشتر
 • نتیجه گیری


 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردپرت در برنامه ریزی و مدیریت (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:08
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات72
حجم فایل24 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 72

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مقدمه
 • آشنایی با روش پرت و سی پی ام
 • ویژگی های روش پرت
 • چگونه منابع و یازمان را تغییر دهند
 • محاسبه TL
 • زمان آزاد و مسیر بحرانی
 • مدیریت و كنترل پروژه های تحقیق و توسعه با استفاده از رویكرد احتمالی GERT
 • تفاوت های اساسی میان GERT و شبكه های سنتی
 • عناصر شبكه های احتمالی
 • گره های منطقی
 • تجزیه و تحلیل شبكه های احتمالی
 • قاعده ماسون برای گراف های جریان بسته
 • محاسبه میانگین و واریانس
 • نتیجه گیری

 

چكیده:

مدل های شبكه ای برنامه ریزی كه جزء ابزارهای كنترل پروژه نیز محسوب می شوند عبارتند از: پرت، سی پی ام و برنامه ریزی خطی، گرچه پرت و سی پی ام در اصول بسیار شبیه هم هستند ولی دارای تفاوتهایی نیز می باشند. فن ارزیابی و بازنگری برنامه (پرت) به عنوان ابزار مدیریت در جهت مشخص كردن و هماهنگ نمودن كاری كه باید انجام شود تا اهداف پروژه در زمان تعیین شده تحقق یابد عمل می كند. در ارزیابی به كمك پرت از علایمی استفاده می شود كه عبارتند از: 1- فلش (à) نشانگر فعالیت 2- فلش نقطه چین (…..) نشانگر فعالیت مجازی 3- اشكال هندسی (اغلب دایره) نشانگر رویداد. در این روش برای محاسبه كل زمان موردنیاز به منظور تكیمل پروژه سه برآورد زمانی (كمترین زمان، زمان محتمل و بیشترین زمان) در نظر گرفته می شود. افزون بر این در روش پرت، در برخی از موارد برای انجام یكسری محاسبات و برآوردها از متخصصان آمار استفاده شده كه ایشان، فرمولهایی برای حل مسائل مربوط به آن محاسبات ارائه داده اند.

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد مدل قیمت گذاری آربیتراژ (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:08
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات48
حجم فایل41 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 48

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
 • استخراج مدل
 • روش شناسی تخمین و آزمون APT
 • آزمونهای تجربی APT
 • APT  و CAPM
 • APT و بازار سرمایه ایران   
 • APT و اثر ژانویه
 • APT و اثر تورم
 • تکنیک های آزمون بدیل

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردمدیریت مشارکتی (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:08
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات86
حجم فایل132 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 86

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مقدمه
 • اهداف مدیریت مشارکتی
 • سیرتکوینمدیریتمشارکتی
 • فلسفهومبانینظریمدیریتمشارکتی
 • مدیریتمشاركتیوفرهنگسازمانی
 • نتیجهگیری
 • مدیریتمشاركتیبرایحلمعضلاتشهری
 • نظاممدیریتمشارکتی
 • تاریخچه
 • منابع

چکیده :

اگرمدیریتمشارکتیرابهسانرهیافتیجامعبرایجلبمشارکتفردیوگروهیکارکناندرجهتحلمسائلسازمانوبهبودمستمردرتمامابعادتعریفکنیموبراینباورباشیمکهمدیریتمشارکتیارتباطدائم،متقابلونزدیکبینمدیریتارشدوکارکناناستمی‌توانگفتکه: مدیریتمشارکتیبهمعنایمشارکتافرادمناسب،درزمانمناسبوبرایانجامکارمناسباست

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردحسابداری مدیریت (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:07
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات16
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 16

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • ·       حسابداری مدیریت چیست؟
 • ·       طبیعت و محدوده های حسابداری مدیریت
 • ·       هدف حسابداریمدیریت‌ـ مثلث استراتژیک
 • ·       طبیعت حسابداریمدیریت
 • ·       ارتباط با فعالیتهایروزانه
 • ·       منابع

چکیده:

حسابداری مدیریت،یک سیستم اندازه‌گیری برای گرداوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی ورفتارهای انگیزه‌ای را هدایت می‌کند و ارزشهای فرهنگی را که برای به‌دست‌آوردنهدفهای استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت می‌کند.

در این تعریف از حسابداری مدیریت چهار عقیده کلیدی گنجاندهشده است. این عقیده‌ها شامل: ماهیت، محدوده، هدف و شاخصهای حسابداری است.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردروانشناسی انگیزش (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:07
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات55
حجم فایل37 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 55

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تعریف انگیزش
 • ·       جایگاه انگیزش در روان شناسی
 • ·       موضوعات مورد توجه در روان شناسی انگیزش
 • ·       انگیزشیک فرآیند است
 • ·       انگیزشیا خودگردان است یا محیطی
 • ·       تغییر شدت انگیزه در طول زمان
 • ·       سلسله مراتبی انگیزه‌ها
 • ·       آگاهی انگیزه‌ها در سطح ناهوشیار
 • ·       قابل کاربردی اصول انگیزش
 • مفاهیم و تعاریف انگیزش
 • اثر عزت‌نفس بر انگیزش
 • طبقه‌بندی دیگر از تئوری‌های انگیزش
 • اهداف عالی سازمان از طریق رضامندی افراد سازمانی
 • ارتباط انگیزش با هیجان
 • نظریه مك كله لند درباره انگیزش
 • نتیجه گیری

 

چکیده:

رفتارهای انسان به استثنای برخی بازتاب‌های ساده به «انگیزه»(Motive) بستگی دارد. به عبارت دیگر ، ظهور رفتار انسان تنها به وجود محرک و متغیرهای ژنتیک وابسته نیست، بلکه شدت و فرکانس متغیرهای مداخله‌گر درون ارگانیزمی (درون انسان) در پدیدآیی رفتارهای انگیزشی سهم بسزایی دارد. فرایندهای انگیزشی جهت و شدت رفتارهای هدفمند را تعیین می‌کنند و افراد این فرایندها را در ذهن خود به صورت امیال آگاهانه تجربه می‌کند.  

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردتعریفمدیریت استراتژیک (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:07
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات38
حجم فایل30 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 38

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تعریف مدیریت استراتژیک
 • مراحل مدیریت استراتژیک
 • مزایای مدیریت استراتژیک
 • ویژگی های مدیریت استراتژیک
 • تأثیر مدیریت استراتژیک بر عملکرد کدامند؟
 • نحوه تکامل مدیریت استراتژیک چگونه است؟
 • مدیریت استراتژیك و موانع آن
 • تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیك
 • ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیك
 • فرآیند مدیریت استراتژیك
 • بررسی موانع اجرای برنامه های استراتژیك

 • سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک
 • نظریه‌های اولیه استراتژی
 • تئوری سازمان صنعتی
 • دیدگاه فرآیندی در استراتژی
 • رویکرد مبتنی بر منابع
 • ویژگیهای منابع استراتژیک
 • نتیجه گیری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردمدیریت و برنامه ریزی استراتژیک (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:07
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 20

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تعریف استراتژی
 • مدیریت استراتژیک از دیدگاه اجتماعی
 • استراتژی توسعه
 • مدیریت استراتریک
 • استراتژی
 • عناصر مدیریت استراتژیک
 • رسالات موسسه
 • اهداف موسسه
 • عوامل مؤثر برتدوین اهداف
 • مراحل تکامل فراگرد هدف گذاری
 • ویژگی های مدیریت استراتژیک
 • فرایند و مراحل مدیریت استراتژیک
 • استراتژیست و اتخاذ تصمیم
 • استراتژیستها (برنامه ریزان)
 • فرایند برنامه ریزی آموزشی استراتژیک

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردمدیریت استراتژیك (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:07
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 17

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مقدمه
 • تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیك
 • ·       ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیك
 • ·       مزایای مدیریت استراتژیك
 • مزایای مدیریت استراتژیك
 • مزایای مدیریت استراتژیك
 • ·       موانع و مشكلات طراحی برنامه‌های استراتژیك
 • ·       بررسی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیك

 

چکیده:

این مقاله به صورت خلاصه مدیریت استراتژیك و ضرورت و موانع بكارگیری آن را در سازمان‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیك، ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیك، مزایای مدیریت استراتژیك، فرآیند مدیریت استراتژیك، تحلیل وضعیت، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی استراتژی، موانع و مشكلات طراحی برنامه‌های استراتژیك، بررسی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیك مباحث این مقاله را تشكیل می‌دهند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردارزشیابی عملكرد افراد (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:06
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 30

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد


 

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مقدمه
 • دلایل مخالفت اغلب سازمان ها با ارزیابی عملکرد
 • ·       میانگین زمانی ارزیابی عملکرد 
 • معیارهای ارزیابی عملکرد
 • ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا
 • ·       روشهای مختلف ارزیابی عملکرد
 • روش حصول اطمینان از برابری ارزیابیهای انجام شده در مورد کلیه کارکنان
 • خطای هاله‌ای
 • ·       هدف نهایی از ارزیابی عملکرد
 • ·       ارزیابی عملکرد توسط چه کسانی و در چه مکانی قابل اجرا می‌باشد؟
 • ·       خصوصیات شخصیتی ارزیاب
 • ·       نحوه مواجهه با سئوالات بی جوابی که درجلسه ارزیابی طرح می‌گردد
 • ·       نکاتی که باید در حین تکمیل فرم ارزیابی مدنظر داشت

چکیده :

این مقاله روش انجام ارزیابی عملكرد كاركنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزیابی عملكرد، ارتباط بین ارزیابی عملكرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی عملكرد، اهداف، مكان و زمان ارزیابی عملكرد، خصوصیات شخصیتی ارزیاب و سایر نكات و جزئیات انجام ارزیابی عملكرد از جمله مباحث این مقاله هستند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir