تحقیقی در مورد دینامیک حرکت (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:18
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات68
حجم فایل128 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 68

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

 • سر فصل ها:
 • (MOtion Dynamics)
 • دید کلی
 • عوامل مؤثر بر حرکت
 • قوانین حرکت
 • قضیه کار و انرژی
 • حرکت پرتابی
 • برد حرکت پرتابی
 • کاربرد حرکت پرتابی
 • سرعت متوسط
 • سرعت زاویه‌ای ω
 • شتاب زاویه‌ای α
 • مقایسه حرکت دورانی حول محور ثابت وحرکت انتقالی
 • نمایش برداری کمیتهای دورانی
 • رابطه سینماتیک خطی و زاویه‌ای
 • گشتاور نیرو
 • (MOtion Dynamics)
 • دید کلی
 • عوامل مؤثر بر حرکت
 • قوانین حرکت
 • قضیه کار و انرژی
 • حرکت پرتابی
 • برد حرکت پرتابی
 • کاربرد حرکت پرتابی
 • سرعت متوسط
 • حرکت دورانی
 • سینماتیک دوران
 • حرکت انتقالی
 • حرکت مستقیم الخط یکنواخت
 • حرکت شتابدار
 • حرکتمستقیم الخط با شتاب ثابت
 • معادله سرعت - زمان
 • معادله مکان - زمان
 • حرکت پرتابی
 • برد پرتابه
 • سرعت پرتابه
 • نقطه اوج
 • سقوط آزاد اجسام
 • حرکت سقوط آزاد اجسام
 • شتاب حرکت سقوط آزاد
 • سقوط آزاد چیست
 • معادلات حرکت سقوط آزاد
 • مسایل کاربردی سقوط آزاد
 • حرکت پرتابی در غیاب مقاومت هوا
 • حرکت پرتابی در حضور مقاوت هوا
 • حرکت دورانی
 • سینماتیک دوران
 • منبع

 

 

دید اجمالی :

دینامیکاز واژه لاتین به معنی حرکت شناسی گرفته شده است. و در مکانیک کلاسیکبررسی دلایل حرکت و به بیانی دقیق بررسی حرکت به کمک نیروها و قوانینمربویه می‌باشد

در حالت کلیحرکتیک ذره از دو دیدگاه مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد به بیان دیگر می‌توان گفت، بطور کلیمکانیک کلاسیککه در آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، شامل دو قسمتسینماتیکو دینامیک است . در بخش سینماتیک از علت حرکت بخشی به میان نمی‌آید و حرکتبدون توجه به عامل ایجاد کننده آن بررسی می‌شود. بنابراین در سینماتیکحرکت بحث بیشتر جنبه هندسی دارد.
اما در دینامیک علتهای حرکت موردتوجه قرار می‌گیرند. یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطرافخود و متاثر از آنها فرض می‌شود محیط اطراف حرکت را تحت تأثیر قرارمی‌دهد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردحرکت انتقالی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:18
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 12

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • دید کلی
 • حرکت مستقیم الخط یکنواخت
 • حرکت شتابدار
 • حرکتمستقیم الخط با شتاب ثابت
 • معادله سرعت - زمان
 • معادله مکان - زمان
 • حرکت پرتابی
 • برد پرتابه
 • سرعت پرتابه
 • نقطه اوج
 • سقوط آزاد اجسام

 

دید اجمالی :

حرکت اجسام یکی از آشناترین پدیده‌ها برای بشر در طول تاریخ بودهاست، زیرا در زندگی روزمره خود همواره با آن سر و کار داشته است. از اینروبشر از دیر باز کوشیده است تا حرکتهای مختلف اجسام را تجزیه کند و در هرمورد علت آنرا بیابد. اجسام بسیاری در اطراف ما در حالحرکتهستند، اجسامی به بزرگیکهکشانهاو یا اجسام بسیار کوچکی چون ذره‌های گرد و غبار ، حتی در اجسامی که به نظرساکن می‌آیند و مثلا روی میز قرار دارند اتمهای آن جسم پیوسته در حالارتعاش‌اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردحرکت دورانی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:18
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات16
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 16

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • حرکت دورانی
 • سینماتیک دوران
 • سرعت زاویه‌ای ω
 • شتاب زاویه‌ای α
 • مقایسه حرکت دورانی حول محور ثابت وحرکت انتقالی
 • نمایش برداری کمیتهای دورانی
 • رابطه سینماتیک خطی و زاویه‌ای
 • گشتاور نیرو

 

دید اجمالی :

یکی از حرکتهای مهم ، حرکت دورانی است. نمونه‌های بسیاری از این نوع حرکت را هر روز مشاهده می‌‌کنیم. چرخش زمینبه دور محور خود نمونه‌ای از حرکت دورانی است. باید توجه داشته باشیم کهحرکت بر روی مسیر دایره‌ای ، با دوران یک جسم به دور یک محور تفاوت دارد. هر حرکت دورانی بامحور دورانوزاویه دورانمشخص می‌‌شود. زاویه دوران در سرعت زاویه‌ای جسم لحاظ می‌‌شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردسرعت متوسط (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:17
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل36 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 7

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد


 

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مقدمه
 • مشخصات سرعت متوسط
 • اهمیت سرعت متوسط

 

دید اجمالی :

در بررسی حرکت هر ذره چارچوب مختصاتی در نظر گرفته می‌شود که حرکت نسبت به آن سنجیده می‌شود. در اینچارچوبموقعیت هر ذره را با بردار مکان مشخص می‌کنند. بردار مکان ، برداری است کهابتدای آن در مبدا چارچوب و انتهای آن خود ذره است. حال اگر ذره در لحظه t1 در نقطه A1 باشد که بردار مکان آن با r1 مشخص می‌شود، و در لحظه t2 در نقطه A2 با بردار مکان r2 باشد، در این صورت بردار جابجایی ذره (برداری که ابتدای آن نقطه A1 و انتهای آن A2 است) با r∆ مشخص می‌شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردحرکت پرتابی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:17
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل68 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 11

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • دید کلی
 • حرکت پرتابی در غیاب مقاومت هوا
 • حرکت پرتابی در حضور مقاوت هوا
 • برد حرکت پرتابی
 • کاربرد حرکت پرتابی
 • منبع

 

دید اجمالی :

حرکتپرتابی یکی از انواع حرکت با شتاب ثابت است که در یک مسیر خمیده انجاممی‌شود. در این حرکت جسم پرتاب شده پس از طی مسیری روی منحنی فرضی درفاصله‌ای دورتر از محل پرتاب به زمین می‌رسد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورداجرامآسمانی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:17
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل231 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 14

تصویر:این دارای فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و غالب 24

 

سر فصل ها:

مقدمه

·       سحابیها

 • سیارات
 • قمرها

·       سیارکها

·       ستارگان دنباله دار

·       شهابوارها

·       نامگذاری اجرام اعماق فضا

 

دید اجمالی :

فضا ازکهکشانها، منظومه‌ها ،ستارگان،سیاراتو بسیاری اجرام آسمانی دیگر انباشته شده است. عجایب و عظمت آنها به مراتب از تمامیدیگر پدیده‌های آفرینش بیشتر است. کهکشانها و ستارگان و بطور کلی پدیده‌های آسمانیانبوهی که عجیب و غریب می‌نماید وجود دارند، که پاره‌ای از آنها بوسیله دانشمندانشناسایی شده‌اند. مانند: کوتوله‌های سفید،ستارگاننوترونی،ستارگان هیپرونی،کوازارهاودنبالهدارهاوسیاه چاله‌هاو ... .

در فضای قابلرویت برای ماده میلیاردها کهکشان جداگانه وجود دارد که بزرگترین آنها نظیرراهشیریو نزدیکترین کهکشان به ناماندرومیدایا به قول عبدالرحمن صوفیامراة المسلسلهکه فاصله آن از ما تقریبا 1.5 میلیونسال نوریو قطر زاویه‌ای ان 3.5 درجه و قطر خطی‌اش در حدود 100هزار سال نوری است و دارای تقریبا یکصد میلیارد ستاره است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردخورشید (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:17
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل132 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 13

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • مقدمه
 • مسیر نامنظم

·       زبانه‌ها و شعله‌های خورشیدی

·       باد خورشیدی

·       چرخه‌ها و لکه‌های خورشیدی

·       مرگ خورشید

 

دید اجمالی :

خورشیدستاره‌ایاست ازستارگانرشته اصلیکه 5 میلیارد سال از عمرش می‌گذرد. این ستاره کروی شکل بوده و عمدتااز گازهایهیدروژنوهلیومتشکیل شده است. وسعت این ستاره 1.4 میلیونکیلومتر (870000 مایل) است. جرماین ستاره 7 برابر جرم یک ستاره معمولیبوده و همچنین 750 برابر جرم تمامسیاراتیاست که به دورش می‌چرخند. در هسته خورشید ، جرم توسطواکنشهای هسته‌ایتبدیل به تشعشعاتالکترومغناطیسی که نوعی انرژی هستند، می‌شود. این انرژی به سمت بیرون تابانده شده وباعث درخشنگی خورشید می‌گردد. سایر اجسام آسمانی موجود درمنظومهشمسیکه توسط جاذبه خورشید در مدارهایشان قرار گرفته‌اند نیز گرمایشان را ازاین انرژی می‌گیرند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردشهابواره (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:17
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل50 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 23

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

·       مقدمه

·       شهاب سنگ

 • گودالهای شهابسنگی
 • شهاب

·       شهاب سنگهای عظیم الجثه

·       سن شهاب سنگها

·       رگبار شهابها

·       گودالهای شهابسنگی روی زمین

·       عناصر تشکیل دهنده شهاب سنگها

 

دید اجمالی :

به غبارها و صخره‌های موجود درفضاشهابوارهمی گویند. دو منبع شهابواره‌ها عبارتند از: ستارگاندنباله داروسیارکها. ستاره‌های دنباله دار هنگام نزدیک شدن بهخورشید، غبارها و تکه‌هایی از خود را از دست داده و تبخیر می‌شوند. سیارکها نیز هنگامتصادم ، تکه‌هایی از خود بر جای می‌گذارند. هر سال حدود 215000 تن از این مواد واردجومی‌شوند. در جو زمین ، اصطکاک بینشهابواره‌ها و مولکولهای هوا طیفی از نور ایجاد می‌کند کهشهابنامیده می‌شود. اگر شهابواره کاملا نسوزد، به زمین برخورد می‌کند که در این صورتشهاب سنگنامیده می‌شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد شهاب (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:17
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل80 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 5

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

·       سرعت شهاب

 • سنگهای آسمانی
 • حفره‌های شهابی

·       سنگهای آسمانی بسیار کوچک

 

دید اجمالی :

شهابیک ذره کوچکی است که معمولا به اندازه یک دانه شن بوده و درفضای بین سیاره‌ایحرکت می‌کند. چنانچه بازمینبرخورد نماید، به علت سرعت زیادش در اثراصطکاکبا هوا تا حد سفید شدگی گرم می‌شود و مولکولهای گازی را یونیزه کرده و باعث تشعشعنور می‌شود.

تقریبا تمام شهابها قبل از اینکه به سطح زمین برسند، تحلیلمی‌روند و بعضی اوقات یک شهاب بزرگ و بسیار روشن در آسمان ظاهر می‌شود که ممکن استدر حین پرواز شکسته شده یا حتی منفجر گردد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد پیدایشمنظومه شمسی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:16
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 12

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 

 

 

 

 

 

 

·       نگاه اجمالی

·       محتویات منظومه شمسی

·       نظریه برخورد نزدیک

·       فرضیه کانت – لاپلاس

·       نظریه جدید ابرغبار

·       شکل گیری منظومه شمسی

·       شکل گیری منظومه شمسی از دید دینامیک

·       شکل گیری منظومه شمسی از دید شیمی

 

دید اجمالی :

تاکنون نظریات زیادی در مورد منشامنظومهشمسیوزمینارائه شده است، در میان آنها ، دو نظر اساسی وجود دارد. اولی فرضیه برخورد نزدیکنام گرفته است. بر این پایه است کهسیاره‌ها، از مواد جدا شده ازخورشید، تشکیل شده‌اند. بر طبق آن ، کشش گرانشی یکستارهیا دنباله‌دار به حدی بوده است که هنگام عبور از کنار خورشید مقداری از ماده آن رابیرون کشیده است. زمین ما عضوی ازخانوادهخورشیداست.

منظومه شمسی نه سیاره اصلی تعداد زیادی قمر طبیعی (اقمار) ، تعداد زیادیسیارکها، تعداد نامعلومیستاره‌هایدنباله‌داربه همراه شهابها ،شهاب سنگهابه دور خورشید در حال گسترشهستند. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir