تحقیقی در مورد تعادل (شیمی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:13
مارال
دسته بندیشیمی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل112 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 21

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • رشدتعادل
 • تعادل(Balance)
 • شرحمهارتتعادل

 

دید اجمالی :

تعادلیکواکنشحرکتىنمونهاستکهبهیکپارچگىمحرک‌هاىدریافتىازسیستم‌هاىبینایىوحسِحرکتىوابستهاست. حسنبینایىبهشمامى‌گویدکهبدنتاندرچهوضعیتنسبىدرمحیطقراردارد. داده‌هاىحسِحرکتىازگیرنده‌هاىدرونىبدنبهشمامى‌گویداندام‌هاوبخش‌هاىمختلفبدندرچهوضعیتنسبىدرمقایسهبایکدیگرهستند.

درمواقعىکهبایدتعادلخودراحفظکنید،سیلاطلاعاتحسىبایددرسیستمعصبىمرکزىیکپارچهشوندوعضلاتهموارهباتوجهبهنیازمکانیکىحرکت،فعالیاآرامودرحالاستراحتباشند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردانعطافپذیرى (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:13
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات37
حجم فایل120 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 37

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • رشدانعطاف‌پذیرى
 • تغییراترشدىدرزمینهٔانعطاف‌پذیرى
 • سنجشانعطاف‌پذیرى
 • تمریناتانعطاف‌پذیرى
 • تمرینباکِش
 • تمرین‌هاىانعطاف‌پذیرىویژهٔپیاده‌روى

 

دید اجمالی :

موقعىکهتوپىرابهروىسطحثابتبزنیمجزئىفشردهمى‌شودوچوناکثراجسامتمایلدارندشکلاصلىخودراحفظکنندبعدازفشردگىمجدداًبهشکلاولیهٔخودبرمى‌گردد. توپپسازاصابتبهزمینازآنجداشده،واززمینبلندمى‌شود. وقتىدوجسمدرحالحرکتهستندویکىبردیگرىضربهواردمى‌کندهمینحالتاتفاقمى‌افتدماننددستآبشارزنوتوپدروالیبالویازدنتوپتنیسباراکت. خاصیتىراکهموجبمى‌شودتااجسامپسازبرخوردکردنوتغییرشکلجزئىدادندوبارهبهشکلوهیئتاولیهٔخودبرگردندخاصیتانعطاف‌پذیرىاجسامگویند. اینخاصیتدراکثراجسامویااشیائىکهدرورزشبه‌کارمى‌روندوجوددارد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردالکتریسیته (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:13
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات72
حجم فایل150 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 72

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • تاریخچه الکتریسیته
 • منشا الکتریسیته
 • تقسیمات الکتریسیته
 • الکتریسته القائی
 • الکتریسته جاری
 • اجسام رسانا و نارسانا
 • توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا
 • بار الکتریکی
 • اثر بارهای الکتریکی برهمدیگر
 • الکتریسیته ساکن
 • دید کلی
 • تاریخچه
 • سر تحولی و رشد
 • قانون بقای بار الکتریکی
 • خواص بارهای الکتریسیته
 • الکتریسیته مثبت و منفی
 • آزمایش ساده برای تولید الکتریسیته ساکن
 • مواد الکتریسیته ساکن
 • مغناطیس
 • تولد میدان مغناطیسی
 • تئوری میدان ماکسول
 • میدان مغناطیسی زمین
 • از میدان مغناطیسی زمین چه استفاده‌هایی می‌شود
 • مغناطیس زمین
 • مین روبی
 • خنثی سازی میدان مغناطیسی کشتی

 

دید اجمالی :

        اگرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه واکنش شیمیایی‌ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ولتا در سال۱۸۰۰م این آزمایش را انجام داد، شناخته می‌شده است، اما تولید آن به این روش گران بوده و هست. در سال ۱۸۳۱م، میشل فارادی ماشینی ابداع کرد که از حرکت چرخشی تولید الکتریسته می‌کرد، اما حدود پنجاه سال طول کشید تا این فن آوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شود. در سال ۱۸۷۸م، توماس ادیسون جایگزین عملی تجاری ای را برای روشنایی‌های گازی و سیستم‌های حرارتی ایجاد کرد و به فروش رساند که از الکتریسته جریان مستقیمی استفاده می‌کرد که بطور منطقه‌ای تولید و توزیع شده بود، استفاده می‌کرد. در سیستم جریان مستقیم ادیسون، ایستگاه‌های تولید توان اضافی می‌بایست نصب می‌شدند.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردهمگرایی زیست فناوری و فناوری‌نانو (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:13
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 8

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • خلاصه
 • منابع

 

دید اجمالی :

ممكن است به نظر آید كه انقلاب حاضر در زمینه زیست‌شناسی و فناوری‌نانو به صورتادامه منحنی لگاریتمی یادگیری بشر است كه برای قرون متمادی ادامه داشته است. با اینحال این لحظه در تاریخ از نظر ما بسیار متفاوت است. همگرایی زیست‌فناوری و فناورینانو و پیشرفت‌های ایجاد شده در 30 سال اخیر در هر دو زمینه، می‌تواند دانش فنی وعلمی را به نحوی بی‌سابقه‌در تاریخ بشر افزایش دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردهمه چیز در مورد خازن (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:13
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات52
حجم فایل242 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 52

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • ظرفیت
 • خازنهای قطب دار
 • خازنهای بدون قطب
 • كد رنگی خازن ها
 • خازن های متغیر
 • خازن های تریمر
 • دستگاه های مسدود كننده هارمونیك ها
 • محاسبه افزایش ولتاژ بوسیله سلف های سری
 • نتیجه گیری

 

دید اجمالی :

خازن ها انرژی الكتریكی را نگهداری می كنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند . همچنین از خازن ها برای صاف كردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می شود . از خازن ها در مدارات بعنوان فیلتر هم استفاده می شود . زیرا خازن ها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC  می شوند

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورددستگاههای جذب اتمی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:13
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 13

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • دستگاههای جذب اتمی
 • زمینه های کاربردی دستگاه جذب اتمی
 • طیف‌بینی جذب اتمی
 • محدودیت‌ها

 

دید اجمالی :

اساس جذب اتمی بر روی تابش و جذب اتم های خنثی در درجه حرارتی پایین تر از طیف تابشی یعنی 2000 درجه سلسیوس می باشد.برای سنجش در این روش نمونه ها باید بصورت محلول باشد. در اولین قدم آزمایش محلول حاوی عنصر بوسیله یك شعله كه با هوا و استلین میسوزد در 2000 درجه سلسیوس بخار می شود. در اثر بخار شدن قسمت اعظم عناصر موجود در محلول به حالت خنثی در می آید این درست بر عكس طیف سنج تابشی است كه فقط 5% عناصر بصورت یونی در می آید. بعد از بخار شدن ، اتم های خنثی شده توسط لامپ كاتدی(لامپ مخصوص برای هر عنصر) جذب می شود. در این حالت شدت اشعه تابش اولیه كمتر می شود. تفاوت شدت دو شعاع برابر با عیار عناصر موجود در محلول است.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردترمیستور (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:12
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل179 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 11

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • بارترهای نیم رسانایی
 • ترمیستورهای مدرن
 • سنسورهای حرارتییا ترمیستورها چگونه استفاده می شود

 

دید اجمالی :

ترمیستورها ، حسگرها یا سنسورهای نیمه هادی (نیم رساناهایی) هستند که دارای ضریب مقاومت گرمایی زیادی بوده و در صنعت و مهندسی کاربرد خیلی زیادی دارند. برا ی اندازه گیری و کنترل درجه حرارت از این ترمیستورها استفاده های زیادی می شود.

ترمیستور مقاومت حساس به دما است. کلمه thermistors مخفف و خلاصه شده عبارت temperature sensitive resistors است.

در کنترل خودکار (اتوماتیک) و در علم رباتیک ، فاصله سنجی و نیز در دماسنجهای خیلی دقیق و حساس بکار برده می‌شوند.

دماسنج مقاومتییا بارتر barertte دستگاهی است برای اندازه گیری چگالی شار تابشی که مدتها در آزمایشگاهها بکار ‌برده می شد. طرز کار آن بر پایه تغییر مقاومت الکتریکی پیل حساس نیم رسانایی در موقع گرم کردن آن استوار است که قبلا آن ها را از فلز می‌ساختند ولی به سبب گسترده کاربردشان، مشکلات زیادی به بار می‌آوردند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردمطالبی پیرامون فشارسنج ها و انواع ان (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:12
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات26
حجم فایل136 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 26

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • ابزارهای خودكار ابزارهای
 • نكات فشار سنجی
 • دستگاه‌های اتوماتیك
 • انواع فشارسنج
 • ساختمان فشار‌سنج و طرز استفاده آن
 • فشارسنج دیجیتالی
 • بازوبند فشارسنج

 

دید اجمالی :

در یك نگاه سطحی به اطرافیان خود بیندازید می‌بینید تعداد افرادی كه به فشار خون بالا مبتلا هستند، چندان كم نیست و هر چه سن بالا می‌رود بر این شیوع هم افزوده می‌شود به طوری كه در میان افراد مسن گاهی تا حدود 20درصدشان دچار فشار خون بالا هستند. این فشار‌خون‌های بالا علاوه بر اینكه می‌توانند علایم حادی نظیر سردرد، درد قفسه سینه و ... ایجاد كنند، در بلند مدت می‌توانند عملكرد بسیاری از دستگاه‌های بدن نظیر قلب، كلیه‌ها و حتی چشم را تخریب ‌كنند و بنابراین به بروز آسیب‌های جبران ناپذیر منجر ‌شوند.  

با توجه به شیوع بسیار بالای این بیماری و نیز با توجه به علایم حاصل از آن و اهمیت عوارض طولانی مدت آن بسیار مهم است كه همه افراد با نحوه اندازه‌گیری فشار‌خون آشنا باشند.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورداتم - ملكول - ساختار اتم (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:12
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 21

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد فونت:roya

سایز:حداکثر 24

سر فصل ها:

 • اتم ATOM 

 

دید اجمالی :

از مدتها قبل ،انسان می داند كه تمام مواد از ذرات بنیادییا عناصر شیمیایی ساخته شده اند. از میان این مواد،مثلاً می توان از اكسیژن ،گوگرد ،و آهن نام برد .       

از مدتها قبل ،انسان می داند كه تمام مواد از ذرات بنیادییا عناصر شیمیایی ساخته شده اند. از میان این مواد،مثلاً می توان از اكسیژن ،گوگرد ،و آهن نام برد .كوچكترین ذره آهن ،یك اتم آهن و كوچكترین ذره گوگرد ،یك اتم گوگرد نامیده می شود .

آهن خالص فقط دارای اتمهای آهن است و گوگرد خالصل نیز فقط اتمهای گوگرد دارد . اتمها جرمهای گوناگونی دارند .سبكترین آنها اتم هیدوژن است .

اتمهای آهن بسیار سنگینتر از هیدروژن و اتمهای "اورانیم" از اتمهای آهن سنگینترند ،یعنی جرمشان بیشتر ایت .واژه اتم ،از بان یونانی گرفته شده و معنای آن در واقع "ناكسستنی" یا "تقسیم ناپذیر" است . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردنانو فناوری و برخی دستاورد ها (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:12
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 64

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • سابقه و هدف
 • یافته ها
 • نتیجه گیری و توصیه ها
 • مقدمه
 • عوامل موثر بر ساختار مواد
 • کاربرد های نانو فناوری در صنایع غذایی
 • تولید غذا های ملکولی
 • برچسب گذاری و پایش
 • افزودنی های غذایی در مقیاس نانو
 • روکش کردن انزیم ها
 • نتیجه گیری
 • بسته بندی مواد غذا یی

 

دید اجمالی :

نانو فناوری یکی از جدید ترین علومی است که در سه شاخه مرطوب ، خشک و محاسبه ای اینده زندگی بشر را دگرگون خواهد ساخت . یکی از مهمترین زمینه های تاثیر گذاری نانو فناوری در زندگی انسان ، علم غذا است که به دلیل احتیاج روزمره و دائمی انسان به غذا هر گونه تغییر و تحو لی در ان نقش به سزایی در تغییر کیفیت زندگی انسان خواهد داشت . لذا به منظور تبیین جایگاه نانو فناوری و نانو علم در علوم غذا و صنایع این مقاله نوشته شده است .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir