استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
8:29
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

  استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور

  1 ـ هدف

 هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشهای اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور می‏باشد .

  2 ـ دامنه كاربرد

 این استاندارد جهت اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور كاربرد دارد .

  3 ـ نمونه‏برداری

 طبق استانداردهای روش نمونه‏برداری در مواد غذائی عمل شود .

  4 ـ روش كار

 4-1- اندازه‏گیری اوره به طریق اسپكتروفتومتری

 4-1-1- وسایل مورد نیاز

 ـ اسپكتروفتومتر با حداكثر باند 2/4 در طول موج 420nm با سلهای یك سانتیمتری

 4-1-2- معرفها و مواد مورد نیاز :

 4-1-2-1- محلول پارادی متیل آمینوبنزالدئید 1

 16 گرم پارادی متیل آمینو بنزالدئید را در یك لیتر الكل و 100 میلی‏لیتر اسید كلریدریك حل نمائید . این محلول برای یك ماده پایدار می‏ماند .

 4-1-2-2- اسید استیك

 4-1-2-3- محلول استات روی : 22 گرم استات روی 2H2O 2(,OAC)Zn را در آب حل كرده و 3 میلی‏لیتر اسید استیك بآن اضافه نمائید سپس آن را تا حجم 100 میلی‏لیتر رقیق نمائید .

 4-1-2-4- محلول فروسیانور پتاسیم : 10/6 گرم فروسیانور پتاسیم 6  3H2O(,CN) K2Fe را در آب حل كرده و به حجم 100 میلی‏لیتر برسانید .

 4-1-2-5- زغال اكتیو ـ (60 - G)

 4-1-2-6- محلول بافر فسفات با 7 = PH

 4-1-2-7- محلولهای استاندارد اوره :

 الف : محلول استاندارد اولیه با غلظت 5ml/mg

 5 گرم اوره را با دقت یك میلی‏گرم در آب حل كرده و سپس آن را تا حجم یك لیتر برسانید .

 ب : محلولهای استاندارد مورد استفاده با غلظتهای 0/2 , 0/4 , 0/6 , 0/8 , 1 , 1/2 , 1/4 , 1/6 , 1/8 و 2 میلی‏گرم اوره در 5 میلی‏لیتر : به ترتیب 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 میلی‏لیتر از محلول اولیه (5ml/mg) را برداشته و در بالن ژوژه‏های 50 میلی‏لیتری ریخته و هر كدام را با محلول بافر فسفات 7 به حجم برسانید .

 ج : محلول مرجع : محلول اوره استاندارد با غلظت 1/mg5ml را كه بشرح فوق تهیه گردیده بعنوان استاندارد مرجع بكار ببرید . این محلول در حرارت كمتر از 24 درجه سلسیوس به مدت یك هفته ثابت می‏ماند .

 4-1-3- رسم منحنی استاندارد اوره :

 از هر یك از محلولهای استاندارد اوره ( طبق بند ب ) 5 میلی‏لیتر برداشته و در لوله‏های 25 میلی‏لیتری ریخته و به هر كدام 5 میلی‏لیتر محلول DMAB اضافه نمائید و یك محلول شاهد نیز حاوی 5 میلی‏لیتر محلول بافر 7 باضافه 5 میلی‏لیتر محلول DMAB تهیه نمائید . لوله‏ها را كاملا تكان داده و بگذارید 10 دقیقه در بن ماری 25 درجه سلسیوس بماند . سپس جذب هر یك از محلول‏ها را در طول موج 420nm با استفاده از سلهای یك سانتیمتری در مقابل شاهد ( با جذب صفر ) بخوانید . آنگاه میزان جذب محلولها را در مقابل غلظت‏ها رسم نمائید . منحنی بدست آمده بایستی به صورت خط راست باشد در غیر این صورت آزمایش بایستی تكرار شده و محلول DMAB نیز تازه تهیه گردد .

 4-1-4- روش اندازه‏گیری نمونه :

 یك گرم از نمونه آسیاب شده را وزن نموده و در یك بالن ژوژه 500 میلی‏لیتری ریخته و بآن یك گرم زغال اكتیو و حدود 250 میلی‏لیتر آب , 5 میلی‏لیتر محلول استات روی و 5 میلی‏لیتر محلول فروسیانور پتاسیم اضافه نمائید . سپس مخلوط را به مدت 30 دقیقه كاملا با تكان دهنده تكان دهید و پس از آن حجم آن را با آب به 500 میلی‏لیتر برسانید . آنگاه بگذارید بماند تا رسوب ته نشین گردد . سپس آن را با استفاده از كاغذ صافی واتمن شماره 40 صاف كرده بطوریكه محلول صاف شده كاملاؤ شفاف باشد .

 5 میلی‏لیتر از محلول صاف شده را در یك لوله آزمایش ریخته و بآن 5 میلی‏لیتر محلول DMAB اضافه كرده و كاملا تكان دهید . همراه با نمونه یك محلول استاندارد مرجع ( طبق بند ج ) و یك محلول شاهد نیز تهیه نموده و آنها را در بن‏ماری با حرارت 25 درجه سلسیوس به مدت 10 دقیقه قرار دهید سپس میزان جذب نمونه و استاندارد را در مقابل شاهد در طول موج 420nm قرائت نموده و درصد اوره را طبق فرمول زیر محاسبه نمائید .

 = درصد اوره

A1 = میزان جذب استاندارد مرجع

 W = وزن نمونه بر حسب میلی‏گرم در حجم مورد آزمایش می‏باشد .

 4-2- روش اندازه‏گیری ازت اوره‏ای و آمونیاكی در خوراك دام و طیور

 4-2-1- وسایل مورد نیاز

 ـ بالنهای كجدال با ظرفیت 500 میلی‏لیتر

 4-2-2- معرفها و مواد مورد نیاز

 4-2-2-1- محلول ضد كف

 4-2-2-2- محلول كلرور كلسیم :

 25 گرم كلرور كلسیم ( CaCl2 ) را در 100 میلی‏لیتر آب حل نمائید .

 4-2-2-3- معرف متیل رد :

 یك گرم متیل رد را در 200 میلی‏لیتر الكل حل نمائید .

 4-2-2-4- اسید كلریدریك  نرمال

 4-2-2-5- محلول سود  نرمال

 4-2-2-6- اوره خالص به فرمول شیمیائی 2(NH2)Co)

 4-2-2-7- محلول اوره آز :

 محلول تازه اوره آز در آب را با غلظتی تهیه كنید كه هر 10 میلی‏لیتر محلول خنثی اوره آز , ازت موجود در 0/1 گرم یا بیشتر اوره خالص را تغییر دهد . برای این منظور باید ابتدا میزان قلیائیت و همچنین فعالیت آنزیم اوره آز تعیین گردد .

 الف : تعیین قلیائیت محلول اوره آز

 میزان قلیائیت اوره آز تجارتی را بشرح زیر تعیین نمائید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق استاندارد آرد كنجاله بادام زمینی (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
8:29
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل148 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران كه بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با كسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از:

(تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن كیفیت كالاهای داخلی، كمك به بهبود روشهای تولید و افزایش كارائی صنایع در جهت خودكفائی كشور - ترویج استانداردهای ملی نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری كنترل كیفی كالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور كالاهای نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی كنترل كیفی كالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داخلی و جلوگیری از ورود كالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و مصرف كنندگان مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته بندی و ترابری كالاهای مختلف ترویج سیستم متریك و كالیبراسیون وسایل سنجش آزمایش و تطبیق نمونه كالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد میباشد و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط كلی و نیازمندیهای خاص كشور را مورد توجه قرار میدهد.

اجرای استانداردهای ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه‏ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و كاهش قیمتها میشود.

 

 

تهیه كننده

كمیسیون استاندارد آرد

 رئیس

سعادت لاجوردی - ناصر

دكتر علوم كشاورزی

استاد دانشكده كشاورزی

 اعضاء

پایان - رسول

فوق لیسانس بخش صنایع غذائی

مدیر گروه علوم و صنایع غذائی انستیتو تغذیه ایران

توكلی - منصور

دكتر كشاورزی

دانشیار دانشگاه تهران ـ دانشكده كشاورزی

 دبیر

همایونی - همایون

مهندس كشاورزی

كارشناس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 

فهرست مطالب

 

استاندارد آرد كنجاله بادام زمینی

هدف

دامنه كاربرد

ویژگیها

 بسته بندی و علامتگذاری

 نمونه‏برداری

روشهای آزمون

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان (فنی و مهندسی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
8:29
مارال
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات49
حجم فایل551 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

ویژگیهای آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور آبزیان

مقدمه

آرد استخوان یكی از منابع تامین كلسیم و فسفر در تغذیه دام و طیور و آبزیان است . نظر به اینكه آرد استخوان در داخل كشور تولید میشود لذا با توجه به اهمیت تغذیه ای و بهداشتی كه دارد تجدید نظر در استاندارد آن ضروری می نمود.

اگر آرد استخوان بروش پخت تهیه شود  اصطلاحأ آن را آرد استخوان 1 و اگر دركوره و بروش سوزاندن تهیه گردد آن را خاكستر استخوان 2 می  نامند.

1- هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیهای فیزیكی  ، شیمیایی و میكروبی  ، بسته‏بندی  ، نشانه‏گذاری  و روشهای آزمون آرد و خاكستر استخوان كه به طور صنعتی تولید می‏شود است .

2 - دامنه كاربرد

این استاندارد مربوط به آرد خاكستر استخوان است و بعنوان مكمل كلسیم و فسفر در تغذیه دام و طیور و آبزیان مصرف شده كاربرد دارد.

یادآوری چون احتمال انتقال بیماری جنون گاوی از طریق مصرف آرد استخوان (پخته ) در نشخواركنندگان می‏رود بنابراین توصیه می‏گردد در این گروه از دام‏ها انحصارا از آرد استخوان سوخته (خاكستر) استفاده شود.

3- تعریف

آرد استخوان از قطعات كامل یا خرد شده استخوان های دام  های كشتاری بدست می‏آید به گونه‏ای كه ابتدا استخوان‏ها را شست و شو داده و سپس با پختن در تانك های مخصوص و با حرارت 130درجه سانتیگراد به مدت سه ساعت و تحت فشار حدود  4/5آتمسفر چربی و ژلاتین و سایر مواد اضافی را از ان جدا می‏سازند.

آنگاه پس از خشك كردن استخوان را آسیاب نموده بصورت آرد در می‏آورند.

استخوان سوخته (خاكستر) از قطعات كامل یا خرد شده استخوان دام‏های كشتاری بدست می‏آید به گونه‏ای كه پس از جدا كردن چربی  ، ژلاتین و سایر مواد اضافی بروش فوق استخوانها  را در كوره  های با حرارت 550تا  600درجه سانتیگراد در مجاورت هوا تا سفید شدن كامل می‏سوزانند. سپس آنها را آسیاب كرده بصورت خاكستر در می‏آورند.

یادآوری واحدهای تولیدی این محصول باید دارای پروانه‏های مجاز تاسیس و بهره  برداری ،ساخت از كلیه مراجع قانونی و ذیصلاح كشور باشد.

4- ویژگیها

4-1- ویژگیهای فیزیكی خاكستر و آرد استخوان

4-1-1- رنگ : كرم متمایل به سفید

4-1-2- بو: دارای بوی مخصوص بخود و عاری از هرگونه بوی دیگر

4-1-3- اندازه : ذرات آرد استخوان باید عمدتا یكنواخت بوده و اندازه 90درصد ذرات آن از  2میلیمتر تجاوز نكند.

4-2- ویژگیهای شیمیایی آرد و خاكستر استخوان باید طبق جدول زیر باشد:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق معرفی رشته مهندسی صنایع (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
8:09
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مهندسی صنایع

مهندسی، شامل كاربرد روشهای تجزیه و تحلیل اصول فیزیكی برای تبدیل موادخام و سایر منابع به فرمی كه رضایت و احتیاجات آدمی را تامین كند، میباشد.
با پیشرفت علم و تكنولوژی و تعامل این دو با هم، تخصصها و گرایشهای مختلف مهندسی بوجود آمدهاند. در این ارتباط مهندسی صنایع رشته نسبتاً جدید است كه ضمن برخورداری از مفهوم كلی مهندسی، حوزههای كاری فراتری را در مقایسه با سایر رشتهها مورد توجه قرار میدهد. نوشته حاضر سعی دارد مطالبی را جهت آشنایی با مهندسی صنایع در قالب سر فصلهای ذیل ارائه نماید.
مهندسی صنایع چیست؟
تاریخچه مهندسی صنایع.
اهمیت مهندسی صنایع.
اصول فكری و دیدگاهها در مهندسی صنایع.
زمینههای فعالیت مهندسی صنایع.
* مهندسی صنایع چیست؟
مهندسی صنایع عبارت از كاربرد اصول و تكنیكهایی به منظور بهبود، طراحی و نصب سیستمهایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امكان تولید كالاها و ارائه خدمات بشكل كارا و مطلوب میباشد.
برای بررسی، ارزیابی و كاربرد این سیستمها، دانش و مهارتهای علوم ریاضی، علوم فیزیكی و علوم اجتماعی به همراه فنون و تكنیكهای طراحی مهندسی مورد نیاز است. فعالیتهای مهندسی صنایع همانند پلی است كه ارتباط بین اهداف مدیریت و عملكرد عملیاتی سازمان را ایجاد مینماید.
مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهرهوری در مدیریت منابع انسانی، روشها و تكنولوژی هستند و حال آنكه سایر رشتههای مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرایندها و فراوردهها میباشند. در واقع مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی است كه عامل انسان یكی از مولفههای اصلی سیستمهای مورد مطالعه آن را تشكیل میدهد. در نتیجه مهندسان صنایع در تیمهای میان رشتهای برای امور برنامهریزی، نصب و كنترل و بهبود فعالیتهای موسسات به خدمت گرفته میشوند. این فعالیتها ممكن است فعالیتهای تولید، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی را شامل شود. با توجه به مطالب فوق، مهندسان صنایع بستر لازم برای تعامل تخصصهای مختلف و كار گروهی را به بهترین وجه ایجاد نموده و در نتیجه امور طرح، برنامهریزی، اجرا و نظارت بر عملكرد نظامهای تولیدی خدماتی بشكل منسجمتر انجام میشود و در نهایت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت كارها، راحتی كاركنان، كاهش هزینهها، ارتقا كیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر میشود.
* تاریخچه مهندسی صنایع
اولین جرقههای پیدایش مهندسی صنایع بعنوان یك تخصص با آغاز انقلاب صنعتی در ابتدای قرن 19 زده شد. انقلاب صنعتی كه با ظهور اختراعات جدید خصوصاً در صنعت نساجی و اختراع ماشینبخار آغاز شد، باعث بكارگیری نیروی انسانی بیشتر و افول صنایع كوچك دستی شد. با گسترش كارخانجات، نیاز به مدیریت و تفكر مدیریتی بیش از پیش احساس شد. افراد بسیاری در جهت ارتقا كیفیت محصولات تلاش كردند. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد پیشنهاد تقسیم كار را داد. وی بیان كرد كه میتوان با تقسیم كار در كارخانه پیچسازی نتیجه كار را به مقدار زیادی بهبود بخشید. بهموازات اختراعات و نوآوری در فرایندها، روشهای حسابداری و هزینهیابی گسترش یافتند. روشهای تحلیل علمی، آزمایشات و اثباتهای علمی در طراحی و ساخت ابزارآلات و ماشینها بكار گرفته شد و در نتیجه، اثرگذاری این تحولات در تفكر سازمانی مدیریت موجب شد مدیریت علمی به عنوان یك نگرش و روش حرفهای مطرح شود. اولین تلاش برای علمی شدن مدیریت از آمریكا شروع شد. در سال 1881 فردریك تیلور پدر مدیریت علمی، اندیشههای خود را توسعه داد. فرانك گیلبرت و همسرش لیلیان در جهت مطالعه كار با بررسی حركات توانستند ابزار جدیدی را ابداع كنند. همچنین آنان به مسائل روانشناسی و انگیزههای انسانی توجه نمودند. عملكرد پرداخت پاداش و نتایج قابل قبول آن توسط امرسان ایجاد و توسعه یافت. مجموعه فعالیتهای تیلور و هم عصرانش برای فرموله كردن اصول اساسی به عنوان روشهای علمی مدیریت متمركز شده بود كه این فعالیتها بهزودی تحت عنوان مدیریت علمی شناخته شد.
كار این افراد توسط انجمن مهندسین مكانیك آمریكا ارج نهاده شد و عرصه برای فعالیت تیلور و همفكرانش توسط این انجمن ایجاد شد. در سال 1912 انجمنی برای ارتقا و رشد مدیریت بنا نهاده شد كه در سال 1915 انجمن تیلور نام گرفت. این انجمن از سال 1934 با عنوان انجمن مهندسی صنایع فعالیت خود را ادامه داد. در این دوران مدیران علمی دارای تحصیلات مهندسی بودند و بسیاری خود را مهندس صنایع قلمداد میكردند و گروهی نیز در حیطه مدیریت به عنوان مشاوران مدیریت مطرح بودند. بتدریج مواد درسی و مدرك مهندسی صنایع و برنامههای مربوطه مورد توجه قرار گرفت و در نهایت دانشكدههای مهندسی صنایع ایجاد و توسعه یافتند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مضرات مصرف نمك (علوم انسانی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
8:09
مارال
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مضرات مصرف نمك

نمك خوراكی (edible salt) یك ماده معدنی و بـلـورین است كه عمدتاً از سـدیم كلراید (sodium chloride) تشـــكیل یافته است. از جمله مصارف نـمك خوراكـی می تـوان بـه طـعم دهـی بـه مـواد غـذایـی، به عنوان یك نـگهدارنده مـواد غـذایـی (جلـوگیری از فسـاد مـــواد غذایی) و ترد كننده

گوشت اشاره كرد.

تقسیم بندی نمك ها:

1-سنـگ نمك (rock salt): سـنگ نـمـك یـا هالیت (halite) یــك نمك تصفیه نشده، با رنـگ خاكستری و ممـلو از نـاخالـصی است. از این نمك برای ذوب كردن یخ و برف در خیابانها و جاده ها استفاده میشود. سنگ نمك در واقع سدیم كلراید است با فرمول شیمیایی (NACL).

2-نمك سفره (table salt): سنگ نمك تصفیه شده و آسیاب شده است، كه معمولاً با ید غنی سازی شده است.

3-نمك دریا (sea salt): این نوع نمك با تبخیر آب دریا و اقیانوسها حاصل میشود. تركیابت شیمیایی نمك دریا شامل سدیم، كلراید، سولفات، منیزیوم، پتاسیم، كلسیم است. نمك دریا تصفیه نشده و فاقد ید میباشد.

4-نمك ترش (SOUR SALT): نمك ترش و یا نمك سیتریك كه از میوه های اسیدی نظیر لیمو ترش استخراج میشود.

دسته بندی نمك ها :

1-نمك تصفیه نشده (UNREFINED): مصرف این نوع نمك به خاطر دارا بودن ناخالصی های خطرناك توصیه نمیگردد. ناخالصی های نمك تصفیه نشده میتواند شامل: جیوه، آرسنیك، فلور، كادمیوم، سولفات كلسیم، منیزیوم، سنگ گچ و سایر فلزات سنگین باشد.

2-نمك تصفیه شده (REFINED): در این نمك ناخالصی های نمك جدا میشود. این نمك حداقل از 95 درصد سدیم كلراید تشكیل یافته است.

3- نمك تصفیه شده و ید دار: مصرف این نوع نمك توصیه میگردد. مواد تشكیل دهنده این نوع نمك به قرار زیر است:

-95 درصد كلراید سدیم.

- عامل ضد كلوخه شدن (ANTICAKING AGENTS): مواد نمگیری میباشند كه با جذب رطوبت مانع به هم چسبیدن كریستالهای نمك میشوند. نظیر كربنات كلسیم، كربنات منیزیوم و سدیم سیلیكا آلومینات. با اضافه كردن چند دانه برنج نپخته نیز میتوانید از به هم چسبیدن كریستالهای نمك به یكدیگر جلوگیری كنید.

- قند معكوس (INVERT SUGAR): قند معكوس (تركیب مساوی گلوكز و فروكتوز كه از هیدرولیز سوكروز تهیه میشود) از تبخیر ید و همچنین زرد شدن رنگ نمك هنگام مواجهه با نور خورشید جلوگیری میكند.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق مسمومیت غذایی (جزوه)

دوشنبه 30 بهمن 1396
8:08
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل1.261 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مسمومیت غذایی

مسمومیت غذایی بر اثر خوردن غذای آلوده یا زیاد خوردن ایجاد می‌شود. علایم آن بیشتر با درگیری دستگاه گوارش همراه است و شدت این بیماری طیف گسترده‌ای دارد. گاهی آن‌قدر خفیف است که نیاز به اقدامات درمانی ندارد و گاهی در کودکان زیر 1 سال، افراد پیر و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف آن‌قدر شدت می‌یابد که جان آن‌ها را تهدید می‌کند. معمولاً مسمومیت غذایی از چند ساعت تا چند روز ادامه می‌یابد و طول مدت بیماری بستگی به عامل مسمومیت دارد.

موجودات میکروسکوپی از طریق آب، هوا، خاک یا راه‌های گوارشی وارد غذای انسان و حیوانات می‌شوند و آن‌ها را آلوده می‌کنند. معمولاً این موجودات تغییری در رنگ، بو و بافت غذا ایجاد نمی‌کنند و افراد، متوجه آلوده بودن غذا نمی‌شوند و آن را مصرف می‌کنند. بهترین راه پیشگیری، حفاظت مناسب از غذاها و رعایت بهداشت است. بیش از 200 عامل بیماری‌زای شناخته‌شده از طریق غذا منتقل می‌شوند.

به طور کلی مسمومیت غذایی به 2 دسته کلی تقسیم می‌شود:

مواد عفونی: شامل ویروس، باکتری و انگل‌ها

مواد سمی: شامل قارچ‌های سمی، حشره‌کش‌ها، برخی گیاهان و غذاهای دریایی

یکی از بیماری‌های شایعی که بر اثر مسمومیت غذایی ایجاد می‌شود اسهال مسافران است. باکتری‌های اشرشیاکلی (E.coli)، کمپیلوباکتر ژژنی (C.jejuni) و شیگلا (shigella) از عوامل عمده این اسهال عفونی هستند. استفاده از دست‌های آلوده با مدفوع، باعث انتقال این عفونت از طریق آب و غذا می‌شود. کسانی که به طور مستقیم با غذا تماس دارند (مثل آشپزها، کارگرهای رستوران‌ها و ...) باید گواهی سلامت از وزارت بهداشت داشته باشند و در رعایت بهداشت کاملاً دقت کنند. در صورت مصرف گوشت خام یا گوشتی که خوب پخته نشده است، احتمال خطر بالایی برای ابتلا به این بیماری وجود دارد. به خصوص همبرگرهایی که بدون رعایت بهداشت تهیه می‌گردند و به خوبی پخته نمی‌شوند می‌توانند این بیماری را انتقال دهند. همبرگر خوب همبرگری است که کاملاً پخته شده باشد و هیچ قسمتی از آن به رنگ صورتی کمرنگ (که علامت کامل پخته نشدن گوشت است) نباشد. برگ‌های خام سبزیجات، میوه با پوست، لبنیات غیر پاستوریزه و غذاهای دریایی نیز جزء عواملی هستند که باعث اسهال مسافران می‌شوند. شیرهای آب یکی دیگر از عواملی است که به ‌راحتی باعث انتقال بیماری می‌شود. در واقع ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اشیای آلوده می‌تواند این بیماری را انتقال دهد. در آشپزخانه در صورت قرار دادن گوشت خام بر روی میز، حتماً میز را بشویید چون ممکن است با قرار دادن مواد غذایی دیگر این بیماری منتقل شود. اشتباه شایعی که مسافران می‌کنند استفاده از یخ است. با قرار دادن آب در جایخی باز هم قابلیت انتقال میکروب وجود دارد. بهتر است از یخ‌های فروشنده‌های سر راه استفاده نکنید و خودتان با آب سالم اقدام به درست کردن یخ نمایید.

حدود 85 درصد از مسافران به واسطه باکتری‌ها مسموم می‌شوند. اشرشیاکلی شایع‌ترین باکتری ایجاد اسهال مسافران است. در برخی نواحی علت حدود 72 درصد بیماری‌ها، این باکتری است. ویروس‌ها و انگل‌ها نیز در این بیماری سهیم هستند.

معمولاً اسهال مسافران به سرعت ایجاد نمی‌شود و ممکن است 2 تا 3 روز بعد از خوردن یا هنگام بازگشت به منزل ایجاد گردد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مربا و مارمالاد و ژله مربا ویژگیها و روشهای آزمون (فنی و مهندسی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
8:08
مارال
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات16
حجم فایل674 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مربا و مارمالاد و ژله مربا ویژگیها و روشهای آزمون

  1 ـ هدف هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها , بسته‏بندی , نشانه‏گذاری , نمونه‏برداری و روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا می‏باشد .  2 ـ دامنه كاربرد

  1 ـ هدف

 هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها , بسته‏بندی , نشانه‏گذاری , نمونه‏برداری و روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا می‏باشد .  2 ـ دامنه كاربرد این استاندارد فرآورده‏هایی را شامل می‏شود كه از كلیه اندامهای سالم و ماكول گیاه قابل تهیه است .

 هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها , بسته‏بندی , نشانه‏گذاری , نمونه‏برداری و روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا می‏باشد .

  2 ـ دامنه كاربرد

 این استاندارد فرآورده‏هایی را شامل می‏شود كه از كلیه اندامهای سالم و ماكول گیاه قابل تهیه است . اندامهای گیاهی می‏تواند مجزاء بصورت مربا و مارمالاد و ژله مربا تهیه شود . این استاندارد در مورد ژله دسر 1 همچنین محصولات تهیه شده با مواد قندی و یا غیرقندی كه مصرف رژیمی دارند 2 نمیباشد .

 این استاندارد فرآورده‏هایی را شامل می‏شود كه از كلیه اندامهای سالم و ماكول گیاه قابل تهیه است

 

 اندامهای گیاهی می‏تواند مجزاء بصورت مربا و مارمالاد و ژله مربا تهیه شود .

 این استاندارد در مورد ژله دسر 1 همچنین محصولات تهیه شده با مواد قندی و یا غیرقندی كه مصرف رژیمی دارند 2 نمیباشد .

  3 ـ تعاریف و اصطلاحات

 در این استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بكار می‏رود : 3 ـ 1 ـ مربا : فرآورده‏ایست كه از عمل آوری اندامهای گیاهی همراه با قند مجاز ( موضوع بند 4-8 این استاندارد ) با آب و یا آب میوه پس از طی فرآیند خاص تا غلظت مشخص بدست آید به ترتیبی كه قطعات بكار رفته در تهیه آن قابل تفكیك و رویت باشد .

 در این استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بكار می‏رود :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق مراحل تهیه قند از چغندر قند (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
8:08
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات22
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مراحل تهیه قند از چغندر قند

مراحل حمل چغندر قند به كارخانه را می توان در نمودار زیر مشاهده كرد.

دستگاه تخلیه

خاك برگشتی به كامیون

كامیون حامل خاك

توزین

خروج از كارخانه

اولین مرحله كه در كارخانه بعد از حمل چغندر قند انجام می شود مرحله عیارسنجی می باشد كه این مرحله به سه روش انجام كه مختصراً به آن اشاره می كنیم .

1-نمونه برداری با دست كه این روش دارای اشكال می باشد چون عیار از بالای كامیون برداشته می شود كه قسمت های پایین كامیون عیار آن سنجیده نمی شود.

2-روش ریپرو . این روش نیز با ضربه زدن به چغندر باعث صدمه دیدن آن می شود

3-بیلچه مكانیكی: این روش بهترین روش برای عیار سنجی است.

بعد از مرحله عیار سنجی مرحله شستشو و تمیز كردن چغندر قند می باشد.

مصرف آب در سیولها 8 برابر وزن چغندر قند است. چغندرقند از طریق كانال به طرف حوض شستشو هدایت می شود . دمال آب كانال در حدود 20سانتی گراد است چنانچه دمای آب كانال افزایش یابد در این صورت به نسبت افزایش دما مقداری از چغندرقند در آب حل می گردد. به منظور جلوگیری از ایجاد كف و بوی نامطبوع در آب كانال باید به آن شیر آهك اضافه نمود تاPH آب به 11-10 افزایش یابد در این حالت اولاً فعالیت میكرواژه نسیم ها كاهش می یابد و ثانیاً از ایجاد كف جلوگیری به عمل می آید . چنانچه چغندر قند یخ زده باشد می توان از آب نسبتاً ولرم برای حمل چغندرقند در كانال ها استفاده نمود.

كشوی تنظیم نیز در مسیر چغندرقند قرار می گیرد و جلوی چغندرقند اضافی را در مسیر كانال گرفته و مانع عبور چغندرقند اضافی به قسمت بعدی می شود.

معمولاً برای جداسازی برگ و علف در مسیر كانال چغندرقند علف گیر نصب می نمایند. یكی از مشكلات علف ها و برگهای چغندرقند كه معمولاً در سیلو لابه لای چغندرها پوسیده شده اند  لابه لای تیغه های آسیاب خلال قرار گرفته و باعث كاهش كیفیت خلال می گردد. همچنین چون برگ منبع عفونت است بنابراین باعث تشدید عفونت در دیفوزین می گردد و در این مسیر سنگ گیر نیز نصب می شود چون باید سنگ از آب خارج و جداگردد در صورتیكه سنگ جدانگردد در اینصورت به آسیاب خلال راه پیدا نموده و باعث خرابی و شكستگی تیغه های آسیاب خلال می گردد و بعد از جدا شدن شن و ناخالصیها از چغندرقند به كمك هلیس به قسمتهای حوض شستشو منتقل می گردد و در نهایت در مسیر دوش پركلرین قرار گرفته و ضدعفونی می شود.

معمولاً حوض شستشو چغندرقند به قسمت تقسیم می شود ولی به طراحی می توان كمتر یا بیشتر شود. طریقه تقسیم بندی خانه های حوض بدین صورت است كه برخی از طراحان دو خانه اول را به عنوان شن گیر و خانه سوم را به عنوان شستشو و خانه چهارم را شن گیر و خانه پنجم را به عنوان شستشو در نظر می گیرند. تفاوت خانه های شستشو و شن در آن است كه حجم خانه های شن گیر بیشتر است ولی در قسمت شستشو حجم خانه ها كمتر است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ماشینهای بسته بندی مواد غذایی 30ص (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
8:08
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ماشینهای مورد استفاده جهت بسته‌بندی مواد غذایی امروزه در طرح تیپهای متفاوت ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرند بیان یك تقسیم‌بندی جامع و مانع برای همة ماشینها كاری مشكل است اما در ذیل سعی شده با ارائه یك تقسیم‌بندی با توجه به نحوة عمل كرد این ماشینهای شمای كلی از تنوع ماشینهای مورد استفاده در صنایع غذایی و بسته‌بندی مواد غذایی ارائه گردد.

 

1- ماشینهای پركن:

این نوع ماشینها عملیات لازم برای پر كردن محصولات داخل ظرف را انجام می‌دهند با توجه به تنوع ظروف و بسته‌بندی مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی ممكن است عملیات پر كردن در بطری، قوطی، كیسه، بشكه، كارتن و... انجام شود. پركردن مناسب علاوه بر جنبه‌های مثبت آن از نظر پذیرش مصرف كننده نقش مهمی در ماندگاری محصول دارد به همین دلیل امروزه از طریق سازمانهای ذیربط قوانین مربوط به میزان دقیق پر كردن ظروف وضع شده است. انتخاب یك ماشین پر كن بستگی به طبیعت محصول و سرعت تولید مورد نیاز ما دارد. دستگاه پركن باید بطور صحیح ظروف را پر كنند . چنانچه دستگاه به گونه‌ای طراحی شود كه توانایی پر كردن ظروف در اندازه‌های مختلف را داشته باشد این یك مزیت مهم برای دستگاه تلقی می‌گردد. در سال 1980 اوسبون انواع پر كن‌های وزنی، فشاری و تحت خلاء را شرح داده است كه سیستم‌ها و اصول مورد استفاده در این نوع ماشینها مورد بحث قرار می‌گیرد.

1-1- پر كن مایعات:

در ماشینهای پر كن مایعات از یك روش یا تركیباتی كه از دو و چند روش ذیل برای پر كردن مایعات درون ظروف بسته‌بندی استفاده می‌شود این روشها عبارتند از:

1-1-1- پر كن های تحت خلاء:

پر كن های تحت خلاء تمیزترین و اقتصادی‌ترین روش پر كن برای بسیاری از مواد غذایی نظیر اكثر مایعات دقیق و با ویسكوزیتة پایین می‌باشد البته باید توجه داشت این نوع پر كن ها برای محصولاتی كه كف می‌كنند مناسب نیستند این پر كن ها دارای نازل هائی هستند كه وارد ظرف شده ابتدا هوای ظرف را خالی و سپس ظرف را تا ارتفاع معینی پر می‌كند مهمترین ویژگی پر كن های تحت خلاء آن است كه از پر كردن ظروف سوراخ شده، لبه بریده و شكسته بصورت اتومات خودداری می‌شود پر كن های تحت خلاء خود دارای سه سیستم هستند كه عبارتند از:

1-1-1-1- پر كن ها تحت خلاء با سیستم چرخان:

در این روش هر بطری به تنهایی جابجا می‌شود و هر بطری در زیر میله پر كننده خود قرار می‌گیرد بطور اتومات بالا می‌آید و همانطوریكه حول ماشین مستقل از بطریهای دیگر می‌چرخد پر می‌شود.

1-1-1-2- پر كن های تحت خلاء با سیستم طبقی:

در این روش بطری‌ها در كنار هم در روی سینی قرار می‌گیرند و توسط نقاله زیر دهانه پر كن حركت می‌كنند سرهای تغذیه كننده در این روش یك تا هشت مورد متغیر می‌باشد.(سرهای تغذیه كننده ثابت)

1-1-1-3- پركن‌های تحت خلاء با سیستم تغذیه اتومات:

این سیستم دارای اهرمی است كه بطری‌های پر شده را تخلیه و بطری‌های خالی را به زیر سرهای تغذیه كننده قرار می‌دهند. عموماً سیستم‌های تحت خلاء شامل یك تانك ذخیره است كه در پایین قسمتی كه بطری‌ها در آن پر می‌شوند قرار گرفته است و لوله‌های دارای نازل پر كننده به این تانك متصل است. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق دربار ماست (جزوه)

دوشنبه 30 بهمن 1396
8:08
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل8 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ماست

ماست یک محصول شیری تخمیر شده نیمهجامد است که چندین قرن قبل در کشور بلغارستان تولید شد و سپس محبوبیت آن افزایش یافت و اکنون در بیشتر قسمت‌های جهان مصرف می‌شود. اگرچه قوام، عطر و طعم آن از منطقه‌ای به منطقه دیگر فرق می‌کند اما اجزاء سازنده و شیوه تولید آن کم و بیش یکسان است.

اجزاء سازنده

گرچه از شیر حیوانات مختلف برای تولید ماست در مناطق مختلف جهان استفاده می‌شد اما بیشتر تولیدکنندگان صنعتی ماست، از شیر گاو استفاده می‌کنند. شیر کامل، شیر نسبتاً پس‌چرخ، شیرپس‌چرخ و یا خامه نیز ممکن است استفاده شود. به منظور اطمینان از عملکرد موثر استارتر کالچر (میکروارگانیزم‌های آغازگر) ماست، شیر خام باید معیارهای زیر را دارا باشد: بار میکروبی آن پایین باشد، عاری از هرگونه آنتی‌بیوتیک، مواد پاک‌کننده و ضدعفونی‌کننده باشد، شیر ورم پستانی نباشد، کلستروم (آغوز یا ماک) نداشته باشد، تند شده نباشد و آلودگی با باکتریوفاژها نداشته باشد.

دیگر اجزاء ماست که ممکن است همه یا تعدادی از آنها در ماست وجود داشته باشند عبارتند از:

ـ محصولات شیری: شیر پس‌چرخ کندانسه، شیرخشک بدون چربی، آب‌پنیر و لاکتوز، که اغلب برای افزایش محتوای جامد غیرچربی استفاده می‌شوند.

ـ شیرین‌کننده‌ها: گلوکز یا سوکروز، شیرین‌کننده‌های قوی  مثل آسپارتام

ـ پایدارکننده‌ها: ژلاتین، سلولز کربوکسی متیل، صمغ دانه اقاقیا، آلژینات‌ها، کاراگینان‌ها، پروتئین کندانسه آب‌پنیر

ـ عطر و طعم

ـ فراورده‌های میوه: عطر و طعم‌های طبیعی یا مصنوعی و رنگ

استارتر کالچر

استارتر کالچرها برای تولید ماست در آمریکای شمالی مخلوطی از تقویت‌کننده Loctobacillus delbrueckii subsp.bolgaricus (lB) و Streptococus Salivarius subsp. Thermophilus (ST) است.

اگرچه این باکتری‌ها می‌توانند مستقل از هم رشد کنند، اما میزان تولید اسید هنگامی که همزمان با هم استفاده شوند بیش از زمانی است که به صورت جداگانه استفاده شوند.

ST سریع‌تر شد کرده و اسید و دی‌اکسید کربن تولید می‌کند.

دی اکسید کربن تولید‌شده،  رشد LB را تحریک می‌کند. از سوی دیگر فعالیت پروتئولیتیک LB پپتیدها و اسیدهای آمینه مورد استفاده ST را تولید می‌کند. این میکروارگانیزم‌ها مسئول تشکیل بافت و عطر و طعم معمول ماست هستند. مخلوط ماست در طول تخمیر به واسطه افت PH منعقد می‌شود. استرپتوکوکوس مسئول افت اولیه PH مخلوط ماست تا حدود پنج است. لاکترباسیلوس مسئول کاهش بعدی PH  تا حد چهار است. مواد حاصل از تخمیر اسیدلاکتیک ـ استالدهید و استیک اسید ـ دی استیل عامل ایجاد عطر و طعم ماست هستند.

شیوه تولید

شیر ابتدا توسط کلاریفایر تمیز شده و سپس به وسیله سپراتور به شیر پس‌چرخ و خامه تبدیل می‌شود و سپس عملیات استانداردسازی به منظور دستیابی به محتوای چربی موردنظر انجام می‌شود.

سپس سایر اجزاء ترکیبی در یک تانک مخلوط، که به قیف پودری و سیستم مخلوط‌کننده مجهز است، با یکدیگر مخلوط می‌شوند. این مخلوط در نهایت با استفاده از یک مبدل حرارتی صفحه‌ای پیوسته در درجه حرارت 85 درجه سانتی‌گراد به مدت 30 دقیقه یا در درجه حرارت 95 درجه سانتی‌گراد به مدت 10 دقیقه پاستوریزه می‌شود. این فرآیندهای حرارتی که بسیار شدیدتر از پاستوریزاسیون شیر مایع است برای رسیدن به اهداف زیر ضروری است:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir