تحقیق در موردنظریههاىتدریس (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:51
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات94
حجم فایل54 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 94

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تدریس
 • یکنظریهٔتجویزىتدریس
 • هدفنهایىتدریسیاحالتمطلوب
 • کاربردکنش‌هاىتدریس
 • انتخابیکشیوهتدریسمناسب
 • عواملمؤثردرتدریس
 • ویژگى‌هاىشخصیتىوعلمىمعلم
 • ویژگى‌هاىشخصیتىمعلمونقشآندرتدریس
 • معلمانشاگردنگر
 • معلماندرس‌نگر
 • تأثیرشخصیتعلمىمعلمبرفرایندتدریس
 • ویژگى‌هاىشاگردانوتأثیرآندرفرایندتدریس
 • تأثیربرنامهوساختنظامآموزشىدرفرایندتدریس
 • برنامهمتکىبراصالتمواددرسى
 • برنامهمتکىبررشدهمه‌جانبهشاگرد
 • محتواىدرس
 • کنش‌هاىمهمتدریس (function of teaching)
 • انگیزش (motivation)
 • اطلاعات (information)
 • بهجریانانداختناطلاعات (information processing)
 • انتقالاطلاعات (transfer of information)
 • تفاوتبینتدریسویادگیرى

دید اجمالی :

درطولبیستسالاخیر،درزمینهٔتدریس،نظریه‌هاىقابلتوجهىطرحوارائهشدهاستکهتعدادزیادىازآنهابتازگىتوسطگانیه (Gagne) ودیک (Dick) (۱۹۸۴)موردبررسىوتجدیدنظرقرارگرفته‌اند. باتوجهبهتمامىایننظریه‌هامى‌توانگفتکهتاکنوننظریه‌پردازانموفقبهارائهیکنظریهتدریسهماهنگوواحدنشده‌اند.

ازجملهٔایننظریه‌هامى‌توانبهنظریهتنیسون (Tennyson) (۱۹۸۰)دربارهمفهومتدریس،نظریهاسکاندورا (Scandura) (۱۹۷۷)دربارهنظریهٔساختتدریسونظریهٔلاندا (Landa)(۱۹۷۶)وبرخىافراددیگردربارهٔچگونگىتدریسونظریهٔکیس (Case)(۱۹۷۸)کهبراىتدریسکودکانپیش‌دبستانىوکودکستانکاربرددارد،اشارهکرد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir