تحقیق قواعد ادبیات (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:00
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات35
حجم فایل31 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

خلاصه‌ی درس 12 (گروه اسمی):

گروه اسمی: یک اسم به عنوان یک هسته تشکیل می‌شود ومی‌تواند یک یا چند وابسته· داشته باشد.

وابسته می‌تواند قبل یا بعد هسته بیاید. که که به ترتیب وابسته‌های پیشین و پسین نامیده می‌شود.

وجود هسته در جمله اجباری است، ولی وجود وابسته الزامی نیست. اگر هسته از جمله حذف شود جمله معنی کامل ندارد، اما اگر وابسته حذف شود ایرادی ندارد.

تمامی کلماتی که در گروه اسمی همراه هسته بیاید، وابسته نامیده می‌شوند.

گروه اسمی می‌تواند در جمله، نهاد، مفعول، متمم، مستندو.... واقع شود.

شناسه‌های هسته:

اسم، هسته هر گروه اسمی است و می‌تواند پیش یا پس خود یک یا چند وابسته داشته باشد.

ما می‌توانیم با شناسایی وابسته‌ها در جمله هسته را شناسایی کنیم و اگر هیچ یک از وابسته‌ها در جمله نبود، اولین کلمه کسره دارد درجمله هسته است و اگر کلمه کسره‌دار در جمله نبود و اسم را از جمله حذف کنیم  و معنی جمله عوض شد یا معنی ناتمام ماند، آن را به عنوان هسته بر می‌گزینیم.

 

 

روش شناسایی اسم در جمله یا گروه اسمی:

اسم‌ها نشانه ویژه‌ای با خود ندارند، ا ما با یکی ا ز راههای زیر می‌توا ن آنها را شناخت.

1- می‌توان آنها را جمع بست: کتاب در کتابخانه بود –کتابها در کتابخانه بودند.

2- می‌توان به دنبال آن «ی» نکره آ ورد: شیر به باغبان حمله کرد: شیری به باغبانی حمله کرد.

3- می‌توان واژه‌های این و آن را پیش از آن به کار برد: « ا ین» مطلب را قبلاً از«آن» استاد شنیده بودم.

4- می‌توان آن را به جای نهاد، مفعول، متمم و ... در جمله به کار  برد: آن ماهیان از دیدن صیاد از آبگیر گریختند.

ویژگی های اسم:

1- شما ر: اسم مفرد است یا جمع یا اسم جمع

1.  مفرد: به یک چیز دلالت می‌كند : گل- درخت- همسایه

2.جمع: با یکی از علامت‌های جمع فارسی (ها وا ن ) یا علامت جمع عربی (ات- ین- ون)

3.  اسم جمع: بدون دا شتن علامت جمع بر جمع دلا لت

 

 

2 – معر فه (شناس) نکره (نا شناس ) اسم جنس :

 

معرفه:

با علا مت مفعولی که (را)است بیا ید :گل را اب دادیم .

(این، آن، همین، همان) قبل از اسم بیاید :این گل را

مضا ف ا لیه ان اسم خاص می‌باشد: کتابِ علی .

 

نکره = پیش شنونده معلوم ومشخص نبا شد، علامتهای آنها عبارتند از:

«ی» بعد از اسم: مردی

( یک یا یکی ) قبل از اسم: «یکی» به خانه آمد

( یک یا یکی ) قبل و«ی» بعد از اسم:

« یکی» روبهی دید بی دست و پای.

 

جنس: هیچ‌کدام از حالت‌های معرفه و نکره را نداشته باشد: کتاب خوب است .

 

3- عام و خاص :

عام: تمام اسم انسانها و مکانها عام هستند. اگر اسمی علامت جمع یا «ی» نکره قبول کند اسم عام است.

مثا ل: هوای پاک محیط

 

خاص: اسم چیزهایی که خاص یک نفر باشد. ا سم خاص نه نکره می‌شود و نه جمع بسته می شود.

مثال: سیمرغ، رخش

4- ساخت:

ساختمان اسم ا ز نظر: ساده، مشتق و مرکب یا مشتق مرکب هست.

ساخت:

ساده: برخی اسم‌ها فقط یک جزء دارند و تقسیم ناپذیرند و فقط یک تک واژه معنی دار.(گوسفند).

مشتق: از دو یا چند تک واژه معنی‌دار ساخته شده با شد .(یوزپلنگ)

مرکب: از یک تک واژه معنی‌دار و یک جزء بی معنی سا خته شده باشد.(با غبان)

تمامی صفات،مشتق‌اند. برخی از مشتق· سازها: بان، گاه، دان، ه، زار، ار، -ِ ش

مشتق مرکب: برخی از اسم‌ها ویژگی‌های مشتق مرکب را با هم دارند (دا نش آموز)

 

 

 

 

 

نمونه‌ی سوال درس12:

1- وابسته‌های گروه اسمی بر چند قسم هستند؟

2- وجود هسته اجباری است یا وابسته؟

3- راههای شناسایی هسته را نام ببرید :

4- هسته گروه اسمی .................. است .

5- راههای شناسایی اسم را نام ببرید .

6- ویژگی های اسم را نام ببرید.

7- نشانه‌های جمع فارسی و عربی را نام برده و برای هر یک و برای اسم جمع مثا لی بزنید.

8- ویژگی های اسم خاص :

9- برخی پسوند‌های مشتق‌ساز را نام ببرید .

10- کدام گروه از اسم‌ها ویژگی‌های اسم‌های مشتق و مرکب را با هم دارند؟ مثالی بزنید.

 

 

 

 


  • · . وا بسته را به  تفضیل در درس بعدی توضیح داده خواهد شود
  • · . نکته : «ی» نکره و نشا نه ی جمع مشتق ساز نیستند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق فعل معتل و قواعد عربی (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:00
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات68
حجم فایل48 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

غزلـّیات[SP]ِ مولوی وباز زائی فرهنگ ایران 55 ص (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:00
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات55
حجم فایل30 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

غزلـّیات[SP]ِ مولوی 

 وباز زائی فرهنگ ایران

جـان[SP]ِ جـان = بهمن= برهمن

بهمن،جان ناپیدا،درهمه جانهای پیدا

چگونه سرودِعشق،« گیتی» میشود

 

درفرهنگ ایران

« بُن کل هستی» ، تبدیل به « بینش » میشود

و این« بُن[SP]ُِکل هستی»، درهربینشی،« هست »

وسپس،« بینش»، تبدیل به « زندگی» میشود

واین بُن کل هستی، درجان هرانسانی، هست

 

 

گیتی ، از« بـُـنی نـاپـیـدا »، « پیدا» میشود

وآن« بُن »، خودش را درگیتی میگسترد

به این روند پیدایش، گفته میشد که :

«  بـُن ، سـایـه میـشـود »

 

« بُن آفریننده کیهان »

«بُن همیشه حاضرو مقیم وذاتی»

دردرون هرانسانی هست

فلسفه Immanence یا[SP]ِزهِشی ( انبثاقی) ایران

برضد فلسفه  Transcendence درادیان نوری است


 

درفرهنگ اصیل[SP]ِ ایران ،

تصویر« هبوط آدم ازبهشت» نیست

تصویر« هبوط آدم » در تورات وانجیل وقرآن،

در مکاتب فلسفی باختر ،

« فلسفی ساخته شد »

وبنیاد تفکر فلسفی، غرب گردید

وآن را از بُن ، تباه ساخت

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق عروض فارسی (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:00
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 پیشگفتار

عروض فارسی از جهت دقیق وتنوع وتعدد وخوش آهنگی اوزان در ادب جهان بی نظیر است عروض است دقیق و منظم و ریاضی وار با حدود سیصد وزن گوناگون وسخت زایا ، چندان كه مرتب بر تعداد اوزان آن افزوده می‌شود .

این است كه ارزش واهمیت خاصی دارد واز جهتی سبب اعتلای شعر فارسی شده است ، مثلا شور و جذبه ای كه در غزلیات شمس هست بیشتر مرهون اوزان خاص آنهاست و اگراین اشعار در ین اوزان سحر انگیز سروده نشده بود مسلما نمی توانست این همه شور وهیجان و جذبه و اشتیاق برانگیزد ، صلابت و كوبندگی كه در كلام فردوسی است وروح حماسی و پهلوانی كه بر می انگیزد تا حدود زیادی برخاسته از اوزان حماسی بحر متقارب است ، دلنشینی و شور انگیزی و شیرینی مثنویها و ترانه های عاشقانه ناشی از بحر هزج است ، متانت و سنگینی بسیاری از اشعار ناصر خسرو و اندوه جانكاه شعر مسعود سعد مرهون اوزان با وقار و متین وبا صلابت اشعار آنان نیز هست وشادی ونشاط اشعار خوب ومناسب كودكان به سبب اوزان ضربی و رقص انگیز آنهاست .بنابراین جای آن دارد كه وزن شعر فارسی را كه مایه افتخار ما در ادب جهان است – ازهر جهت بخوبی بشناسیم .

متاسفانه منشا وزن شعر فارسی روشن نیست . به عبارت دیگر نه تنها منشا آن روشن نیست بلكه بنابر عقیده ای رایج ، منشا آن عروض عرب است.

همه علما و محققان معاصر اعم از ایرانی و خارجی چندین عقیده ای دارند جز معدودی كه در این قضیه شك كرده اند یا باور دارند كه وزن شعر فارسی منشا ایرانی دارد وهر گروه وهر فرد بنابر دلیل واحیانا دلایلی از اعتقاد خود دفاع ، و عقیده ونظر گروه دیگررا رد می كنند و حقیقت همچنان مستور مانده است و كسی همت نكرده تار نج تحقیق را برخود هموار نماید وحقیقت این راز قرنها را آشكار سازد .

نگارنده از سالها قبل در این اندیشه بوده و تحقیقاتی در این زمینه انجام داده است در سال 1356 در هشتمین كنگره تحقیقات ایرانی تحقیقات خود را تحت عنوان « وزن شعر فارسی ماخوذ از وزن شعر عرب نیست » ارائه داد .

كه سخت مورد توجه قرا رگرفت و مخالفان وموافقان درباره آن سخن گفتند و عالمان بی تعصب آن راتایید كردند گرچه نگارنده با دلایلی مستند موضوع را ثابت كرد اما بعد ها پی برد كه قضیه پیچیده تر از آن است كه بشودآن را طی خطابه ای برای همگان بویژه مخالفان كه معتقدان دیرین این نظر سنتی هستند روش ساخت و ضرور می نمود كه تحقیقی گسترده و همه جانبه در این مورد صورت بگیرد زیرا عقاید مخالفان به نوبه خود مستدل نماست .

از طرفی منشا عربی داشتن وزن شعر فارسی قرنها مورد قبول علما و ادباست و تغییر عقیده همه علما جز با براهین علمی و دقیق و همه جانبه و مشروح میسر نیست . لذا برآن شدم كه تحقیق گسترده ای درین باره انجام دهم و قضیه را از دیدگاههای مختلف بررسی كنم . اسناد و مدارك زیادی كه طی سالها مطالعه وبررسی گرد آورده بودم همه را منظم كردم وبرای این كه بررسی با تعمق هر چه بیشتر صورت بگیرد ناچار شدم عروض عرب را از منابع فارسی و عربی مطالعه و بر آن تسلط پیدا كنم . واز عروض هندی و یونانی كه هر دو كمی هستند نیز تا آنجا كه منابعی در اختیار داشتم ، و برایم میسر می بودآگاه شوم وزن شعر عامیانه فارسی رانیز بررسی كنم ( این تحقیق دركتابی به چاپ رسید به نام « بررسی وزن شعر عامیانه فارسی » ) در اوزان نوحه ها نیز ناچار به تحقیق پرداختم تامساله رااز هر جهت بویژه از دید ساخت عروض فارسی وعربی و تطبیق آنهانیز بررسی نمایم همچنین هر كتابی كه تصور می رفت ودر آن بحثی یا اشاره ای درباره وزن شعر فارسی رابطه آن با وزن شعر عرب باشد مطالعه كردم ونظرات مختلف مخالفان و موافقان را مورد بررسی قرار دادم . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

طرحی نو در غزل فارسی 10 ص (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
3:59
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات10
حجم فایل1.236 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پی دی اف

طرحی نو در غزل فارسی

10 ص

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
3:59
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل54 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مراحل الگوی دریافت مفهوم

این الگو شامل سه گام می باشد.

گام اول        عرضه ی مطالب و شناسایی مفهوم

گام دوم        آزمون دستیابی به مفهوم

گام سوم      تحلیل راهبردهای تفکر

علت اصلی انتخاب الگوی دریافت مفهوم

این الگو اساس الگوی تفکر استقرایی می باشد چرا که مستلزم تصمیم دانش آموزان است ، به کودکان کمک می کند که تجزیه و تحلیل و نحوه روی دانش آموزان به اطلاعات را فرا بگیرند.

این الگو عمق فهم دانش آموزان و دانش را تعیین می کند در این الگو نقش معلم آغازگر و کنترل کننده جریان تفکر است.

چون در این الگو از دانش آموز می خواهیم مثال هایی را که نمونه نامیده می شود و شامل ویژگی هایی از آن مفهوم است را با مثال های دیگر که شامل آن نمودها نیست مقایسه کند لذا از این طریق نمودهای مورد نظر که در ذهن فرد دیگر وجود دارد کشف می نمائیم و همه ی بچه ها در جریان تدریس قرار خواهند گرفت.

اهداف الگوی دریافت مفهوم

1- تقویت مکالمه آزاد برای همه دانش آموزان

2- تحلیل تفکر برای آسان یاد گرفتن

3- فرصت تحلیل جریان تفکر و کمک به رشد شیوه های مؤثر آن

در حین تدریس این درس به تقویت هوش های پنج گانه خواهیم پرداخت.

انواع هوش ها

چگونگی تقویت هوش های مختلف

زبانی – کلامی

بیان جملات مناسب در رابطه با امام سجاد (2)

حرکتی – جسمانی

انجام کاردستی ، ساخت جانماز و سجاده ، چارت اسامی ائمه

موسیقیایی

خواندن شعر کتاب به صورت گروهی – انجام مسابقات

درون فردی

انجام کاردستی – فعالیت های بچه ها

برون فردی

انجام مسابقات به صورت بازی های گروهی

طبیعت گرا

یادآوری مراسم محرم و هیأت های عزاداری – سخنرانی امام سجاد

 

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با امام چهارم (امام سجاد)

اهداف جزئی : تحلیل آموزشی

1- آشنایی با القاب امام چهار شیعیان

2- آشنایی با معنای لقب های آن امام بزرگ

3- آشنایی با کتاب صحیفه سجادیه

4- آشنایی دانش آموزان با نام پدر و مادر امام سجاد

5- دانش آموز با معنی و هم خانواده بعضی از کلمات آشنا شوند.

 

هدف های رفتاری ( عملکردی )

1- دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند.

2- دانش آموزان نام پدر و مادر امام سجاد را بگویند.

3- دانش آموزان بتوانند معنای سجاد را توضیح دهند.

4- لقب های آن امام را بگویند.

5- دانش آموزان علت نام گذاری این القاب را برای آن امام توضیح دهند.

6- دانش آموزان بتوانند به چند مورد از خصوصیات امام سجاد اشاره کنند.

7- دانش آموزان سال به دنیا آمدن این امام را بدانند.

8- دانش آموزان بدانند امام چهارم در چند سالگی به شهادت رسیدند.

9- دانش آموزان با دقت و کنجکاوی در درس کلماتی از قبیل مشک و سقا را معنی کنند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
3:59
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات57
حجم فایل403 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

تربیت بدنی  و ورزش جزء لاینکف تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است . نباید چنین تصور کرد که ورزش کردن امری بی ارزش و تفننی است ، و صرفاً موجبات سرگرمی و مشغولیت کودکان و جوانان را فراهم می سازد ، بر عکس ، باید آن را جزء مهمی از فعالیتهای زندگی به شمار آورد . مفاهیمی مانند تندرستی ، بهداشت ، رشد فردی و اجتماعی و سلامت روحی ارتباط نزدیکی با تربیت بدنی و ورزش دارد . نگاهی به تاریخ نشان می دهد که ملتهای متمدن جهان همواره به نقش و اهمیت ورزش توجه داشته اتد و از آن در پرورش جوانان خود و آماده کردن آنها برای رفع مشکلات فردی و اجتماعی استفاده می کردند . 

آموزش تربیت بدنی باید بر مبنای یک برنامه همه جانبه ، شامل اصول و مبانی علمی و عملی ، به شکلی برنامه ریزی شود که از نظر آموزش و پرورش در رشد و پرورش کودکان رسا و موثر و موثر باشد .

 

اهداف عمومی

اهداف عمده تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت است از : حفظ سلامت ، تعمیم بهداشت ، رشد و تقویت قوای جسمی ، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی ، کسب شادابی و نشاط ، و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی . اهداف فوق با مقداری تغییر تا به امروز در نزد اکثریت جوامع بشری ترغیب می شود و بر حسب ضرورت تاریخی بر یک یا چند هدف تاکید بیشتری به عمل می آید .

تربیت بدنی که در آغاز پیدایش آن جنبه فردی و در نهایت ملی داشت اینک به صورت جمعی و بین المللی در آمده است تا وسیله ای برای بهره برداری مقاصد سیاسی کشورهای استعماری باشد .

اهداف اختصاصی

اهداف اختصاصی از تربیت بدنی آن اهداف جزئی و مهمی است که ما در آموزش از آن استفاده می کنیم ،  مثلاً هدف از بازیهای گروهی تقویت حس اجتماعی پذیری کودک و حس تعاون و همکاری اوست و،  یا هدف از پرتاب توپ به سمت سبد آموزش شوت بسکتبال در آینده است. اهداف اختصاصی مسائل مهمی از اهداف عمومی است که از اهمیت بیشتری برخوردار است و یک و یا چند برنامه آن هدف را دنبال می کند .

  هدف تربیت بدنی

هدف اصلی تربیت بدنی ( که با هدف کلی آموزش و پرورش یکسان است ) تربیت همه جانبه کودکان و جوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت پذیر جامعه است. بنابرین برنامه  آموزشی آنان باید به قدری اساسی و فراگیر باشد که جوانان بتوانند معلومات و تجربه های لازم را برای رسیدن به اهداف مقدس آموزش و پرورش کسب کنند . بنابراین برنامه های تربیت بدنی باید از نظر پرورش صحیح کودکان و جوانان دارای ویژگیهای زیر باشد :

1.  فرد را از نظر آمادگی بدن به سطح مطلوب برساند ؛ یعنی بتواند آمادگی و کارآیی بدن را تضمین کند و حتی در رفع نواقص کودکان استثنایی بشتابد . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

طرح درس روزانه ریاضی - معرفی کسر متعارفی 5 ص (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
3:58
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل59 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

موضوع یاد آوری مفهوم کسر متعارفی

ایجاد انگیزه :

ابتدا برای ایجاد انگیزه معلم با ظرفی که در آن چیزهای مختلفی از جمله نان شیرین –  سیب – پرتقال و ... قرار دارد وارد می شود . بچه ها تعجب می کنند زنگ ریاضی است و خانم می خواهد از ما پذیرایی کند .

یکی از بچه ها سؤال می کند خانم مگر چه خبر شده ؟

معلم جواب می دهد هیچ خبری نشده فقط می خواهم به شما درس جدید ریاضی را بدهم .

ارزشیابی مقدماتی

اما اول باید چند تا از شما بیایید پای تخته تا مروری بر درس گذشته داشته باشیم .

مائده تو بیا و این ضرب را بنویس . 84 × 359  مائده  مضرب را می نویسد . و جواب آن هم درست است . معلم می خواهد دانش آموز دیگری را صدا کند برای  ارزشیابی درس گذشته که بچه ها همه با هم می گویند خانم اجازه همه ما درس قبل را خوب خوب یاد گرفته ایم خواهش می کنیم که درس جدید را هم بدهید . دیگرما طاقت نداریم . معلم می گوید با شه بچه ها پس درس جدید را شروع می کنیم .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق صائب تبریزی (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
3:58
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات19
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

صائب تبریزی :

زندگینامه

میرزا محمدعلی فرزندمیرزا عبدالرحیم معروف به صائبا در سال 999 درتبریز متولد شد . پدرش بازرگانی معتبر بود و خاندان او از اعقاب شمس الدین محمد شیرین مغربی تبریزی شاعر مشهور قرن هشتم ونهم بوده است .

صائب از خاك پاك تبریز است هست سعدی گرازگل شیراز

شاه عباس كبیر درسال 1000 اصفهان را به جای قزوین پایتخت ایران قرار داد و برای رونق پایتخت خود در سال 1012، هزار ودویست خانوار از صنعتگران وبازرگانان را از آذربایجان به اصفهان منتقل كرد .خانواده ی صائب هم یكی از آنها بود كه در اصفهان درمحله ی عباس آباد سكنی گزید . صائب در اصفهان نشو و نما یافت و دانش های ادبی ، عقلی و نقلی را  نزد استادان همان شهر آموخت .

به همین جهت است كه او را تبریزی اصفهانی می دانند . صائب درجوانی بخشی از آسیای صغیر ، نجف و بغداد را گشت . به زیارت مكه و مدینه توفیق یافت و پس از بازگشت از این اماكن مقدسه به پابوس امام رضا شتافت .

شكرلله كه بعد از سفر حج صائب             عهد خود تازه به سلطان خراسان كردم

سفر صائب به هند

تاثیر فرهنگ وتمدن ایرانی درهندوستان به نفوذ اسلام آغاز شد ولی در دوران صفوی به اوج خود رسید . بنیاد فرمانروایی امپراتوران گوركانی هند با كمك شاه اسماعیل و شاه طهماسب مستحكم شده بود و بسیاری از امرای ایرانی در هند ماندگار شده و در اداره آن كشور دخالت داشتند .

وجود بلند پایگانی چون بیرام خان ، حكیم ابوالفتح گیلانی اعتماد الدوله ی طهرانی ، خواجه ابوالحسن تربتی و فرزند او ظفر خان و كسان دیگر در جلب هنرمندان وفضلای ایرانی به هندوستان بسیار موثر بود . بعلاوه محیط آزاد و عدم تعصب ، تجارت و كسب منفعت و تماشای عجایب و احیانا خوشگذرانی ایرانیان را به هند ترغیب می كرد .

حبذا هند كعبه ی حاجات                       خاصه یاران عافیت جورا

هر كه شدمستطیع فضل و هند                  سفرهند واجب است اورا

این شعر فیاض لاهیجی زبان حال همه ی هنرمندان و ادبای ایرانی قرن دهم و یازدهم است

صائب در سال 1034 اصفهان را به قصد هندوستان ترك گفت وی در كابل به دیدار ظفر خان متخلص به احسن رفت . وی صائب را بسیار اكرام كرد . پس از مدتی با جلوس شاهجهان به جای پدرش جهانگیر ظفر خان عازم دكن شد و صائب را نیز همراه خودش برد . صائب اولین دیوان خود را به خواهش ظفرخان ترتیب داد . شاهجهان از شناخت صائب بسیار خشنود شد و به خاطر قطعه ای كه وی در تاریخ جلوس او سرود 12000روپیه به او صله داد و وی را به لقب مستعد خانی مخاطب ساخت . البته در خیر البیان آمده است حق الله نام درویشی صائب را به لقب مستعد خانی  مخاطب ساخت . البته صله ی شاهجهان جای سوال و تردید است و در مورد لقب مستعد خانی هم نسخه ای از خیر البیان از حسن تصادف به دست صائب رسید كه صائب مستعد خان را قلم گرفت و در بالای آن محمد علی نوشت .

در سال 1039 درحالی كه صائب در التزام شاهجهان در برهان پور اقامت داشت به او خبر رسید كه پدرش به دنبال او آمده است تا او را با خود به ایران بازگرداند . وی قصیده ای در مدح خواجه ابوالحسن تربیتی سرود واز او اجازه بازگشت به وطن خواست .

شش سال پیش رفت كه از اصفهان به هند             افتاده است توسن عزم مرا گذار

هفتاد ساله والد پیری است بنده را                        كز تربیت بود به منش حق بیشمار

سرانجام صائب پس از حدود 9 سال اقامت در هند در سال 1042 ه .ق پس از مدتی اقامت در كشمیر عازم ایران شد .

وفات صائب

بیشتر تذكره نویسان سال وفات صائب را 1081 ه . ق ذكر كرده اند و از ماده تاریخ سرخوش و اشرف مازندرانی هم همین تاریخ اخذ می شود .

اما نصر آبادی كه تذكره اش را در سال 1083 نوشته است از حیات صائب در آن سال سخن گفته است . به سنگ قبر صائب تاریخ 1087 ذكر شده است و واعظ قزوینی شاعر هم عصر صائب هم همین تاریخ را در مرثیه ی در مرگ مولانا عنوان كرده است .

شد صائب از این جهان ویران صد حیف زآن در ثمین بحر عرفان صد حیف

گفتند به ناله بلبلان تاریخش                                ای حیف از آن هزاردستان صد حیف

به نظر می رسد تاریخ قطعی فوت صائب واپیسین روزهای سال 1086 یا نخستین روزهای سال بعد باشد .

مذهب صائب

صائب شیعه ای امامی اثنی عشری بود . وی مردی دیندار، مواظب فرایض و واجبات و معتقد به اصول و مبادی بوده است . قصایدی در مدح ائمه دارد و ابیات حاكی از دینداری و مواظبت در اعمال شرعی در دیوان او بسیار است . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق شیرین و فرهاد 55 ص (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
3:58
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات55
حجم فایل246 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

مقدمه: عاشق شدن فرهاد بر شیرین. 2

اساس اسطوره فرهاد و شیرین. 16

گفتگوی شیرین و فرهاد از زبان وحشی.. 29

داستان کامل خسرو و شیرین نظامی‌ به نثر. 37

منابع: 51

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir